โครงการอบรมอาสาจราจร เสริมสร้างวินัยจราจร ร่วมกับ บริษัท Doing well

โครงการอบรมอาสาจราจร เสริมสร้างวินัยจราจร
ร่วมกับ บริษัท Doing well

วันศุกร์ที่ 14 ธ.ค.2561 เวลา 15.00น.พล.ต.ต. ธีระพงษ์ วงษ์รัฐพิทักษ์ ผบก.น.4 โดยมอบหมายให้ พ.ต.อ ธวัช วงศ์สง่า มาเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้ารับการอบรม “โครงการอบรมอาสาจราจร” ตามที่สถานีตารวจนครบาลอุดมสุข ร่วมกับบริษัท Doing Well ได้ร่วมกันจัดทา “โครงการอบรมอาสาจราจร” ในวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561 ณ ลานฝึกอบรม สถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย Doing Well เลขที่ 368 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (ตรงข้ามสวนหลวง ร.9 ) ให้ประชาชนที่มี จิตอาสา สมัครใจมาปฏิบัติหน้าที่ อาสาจราจร ในช่วงเวลาเร่งด่วน เช้า/เย็น และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สำหรับโครงการอบรมอาสาจราจรในครั้งนี้ ทางกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ได้มอบหมายให้ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ได้จัดทำ“โครงการอบรมอาสาจราจร เสริมสร้างวินัยจราจร ร่วมกับ บริษัท Doing well” ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้มีจิตสำนึกในการเคารพกฎจราจรตามที่ได้รับความรู้จากโครงการนี้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตระหนักถึงความสำคัญของวินัยจราจรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวม ทั้งนี้ได้มีการยึดถือบทบัญญัติทางกฎหมายและแผนต่างๆ ที่กำหนดกรอบเป็นแนวทางปฏิบัติ
จากบทบัญญัติทางกฎหมาย และแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องดังกล่าว งานจราจร สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข จึงจัดให้มีการอบรมประชาชนที่มีใจสมัครต้องการช่วยงานจราจร เพื่อสร้างกลไกลภาคประชาชนเชื่อมประสานการปฏิบัติงานตำรวจแบบมีส่วนร่วม โดยคาดหวังถึงผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจในงานจราจรเพื่อให้นำมาซึ่งความเป็นระเบียบและเกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในสังคมส่วนรวมต่อไป

เพื่อดำเนินกลยุทธด้านงานจราจร โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป
เพื่อปลุกกระแสความคิด และส่งเสริมบทบาทให้ภาคประชาชน ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการรับรู้และเป็นเจ้าของปัญหา ตามหลักการ 5 ร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักที่จะ ร่วมคิด ,ร่วมทำร่วมตัดสินใจ,ร่วมประเมินผล และร่วมปรับปรุงเสนอแนะ ต่อวิธีการแก้ไขปัญหาในสังคม
เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการจราจรให้สะดวกคล่องตัวยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้อุบัติเหตุจราจร ในท้องถนนลดลง
และยังสามารถสร้างโอกาสและบทบาทให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยงานจราจร
ยังจะมีแนวร่วมภาคประชาชนดำเนินกลยุทธด้านการจราจร และเปลี่ยนแนวคิดการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ปลายเหตุเป็นวิธีการป้องกันซึ่งจะทำให้ระบบการแก้ไขปัญหาการจราจรในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างยั่งยืน
ยังเกิดกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ จากการรวมพลังภาคประชาชนในงานจราจรของตำรวจอย่างกว้างขวาง ซึ่งสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันได้อย่างมีระสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์การทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกับประชาชนที่เข้มแข็ง

ภาพ – ข่าว
คิวจูกัดเหลียง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: