ราชบุรี  – กฟผ. สนับสนุนโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวชุมชนฅนคูบัว

ราชบุรี – กฟผ. สนับสนุนโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวชุมชนฅนคูบัว

กฟผ. มอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวชุมชนฅนคูบัว นำร่องในโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสาน 9 พระราชปณิธานฯ มุ่งสนับสนุนอาชีพเกษตรกรให้กับชาวนาในพื้นที่ พัฒนาท้องถิ่นในระยะยาว และต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันนี้ 18 ธ.ค.61) นายเริงชัย คงทอง รองผู้ว่าการระบบส่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธานในพิธีมอบโรงสีข้าวแก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวชุมชนฅนคูบัว นายจิรศักดิ์ มัณฑางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการเพื่อสังคมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก นายพจฐณศล ธนิกกุล นายก อบต.คูบัว และผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รับมอบ ผู้บริหาร กฟผ. และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน

รองผู้ว่าการระบบส่ง กล่าวว่า กฟผ. ได้ปฏิบัติงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสมอมา รวมถึงน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยนำพาให้องค์การเจริญเติบโตก้าวหน้า และยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคม อย่างยั่งยืน ดังนั้น กฟผ. จึงได้จัดงานและกิจกรรมในโครงการ “กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” เพื่อแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคต พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และแสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทย ผ่านพระราชปณิธาน 9 ด้าน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่าง กฟผ. กับองค์กรทุกภาคส่วน

ในส่วนพระราชปณิธานลำดับที่ 5 “พระราชปณิธานด้านการดูแลชาวนา” กฟผ. ได้ดำเนินโครงการโรงสีของพ่อ ระหว่างปี 2560 – 2561 เพื่อสนับสนุนชาวนาของพ่อ บริเวณโดยรอบเขื่อนโรงไฟฟ้า พื้นที่ใกล้แนวสายส่ง และสถานีไฟฟ้าแรงสูง ของ กฟผ. ให้มีความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน โดยจัดซื้อเครื่องสีข้าว ให้กับวิสาหกิจชุมชนนำร่อง ดำเนินการไปแล้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กฟผ. บ้านเสรียง จังหวัดสุรินทร์ , วิสาหกิจชุมชนโรงสีชาวนาบ้านโคกเที่ยง จังหวัดอุบลราชธานี ,ชุมชนบ้านคลองยาง จังหวัดกระบี่ , วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ดงเรือง จังหวัดอุดรธานี , ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดปทุมธานี และวิสาหกิจชุมชนบ้านโปร่งปลาค้าว พื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

สำหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวชุมชนฅนคูบัว นี้ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่เป็นการรวมตัวกันของชาวนาในพื้นที่บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี ซึ่ง กฟผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญและตั้งเป้าหมายในการช่วยพัฒนาท้องถิ่น และสร้างอาชีพแก่เกษตรกร ด้วยการสนับสนุนโรงสี โดยส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการและดูแลโรงสีให้ดำรงอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็นโรงสีลำดับที่ 7 ของโครงการฯ

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: