ผู้การปิ่น ปิดการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๖

ผู้การปิ่น ปิดการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๖

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TACTICS) สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒และ ๔๖/๒๕๕๘ และกองบังคับการตำรวจจราจร ได้จัดอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกันสานฝันเด็กและเยาวชนไทย”รุ่นที่ ๖
วันนี้ (๑๙ ธ.ค. ๖๑) พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร.พร้อมด้วยผู้แทนจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง,ผู้แทนจากบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร,ผบช.เรือนจำ จ.นนทบุรี, ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี,ผอ.สถานพินิจจังหวัดนนทบุรี,สำนักงานควบคุมความประพฤติ จ.นนทบุรี, พ.ต.อ.กิตติ สกุณี รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี, พ.ต.อ.ชัชชัย สำเนียง ผกก.๕ บก.จร.,พ.ต.ท.เจษฎา ยางนอก รอง ผกก.๒ บก.จร. ร่วมในพิธีปิดการอบรมโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย” รุ่นที่ ๖ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยศูนย์อำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินการคำสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ,กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน,กรมกิจการเด็กและเยาวชน, กรมคุมประพฤติ, กรมกิจการสตรีและครอบครัว, บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพ จากการอบรมตลอดระยะเวลา ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาพบว่าผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจในการฟังบรรยายและมีความกระตือรือร้นในการฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมหลักสูตร และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่วิทยากรได้ให้คำแนะนำเป็นอย่างดีทำให้การอบรมหลักสูตร “สร้างภูมิคุ้มกัน สานฝันเด็กและเยาวชนไทย”รุ่นที่ ๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสมเจตนารมณ์ตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติที่ ๒๒และ๔๖/๒๕๕๘ สมควรได้รับใบประกาศเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น ๔๖ คนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยปราศจากความระมัดระวัง การรวมกลุ่มกันเพื่อแข่งขันรถในทาง และเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบ ความเสียสละต่อสังคม อย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความตระหนักให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสา ไม่เพิกเฉยต่อการช่วยเหลือสังคม โดยผลการอบรมที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้มากมาย สามารถมีภูมิคุ้มกันให้สามารถออกมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้านวิทยากรจาก ภาครัฐ และเอกชน ทั้งจากกองทัพบกกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ การอบรมจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมในการแข่งรถในทาง ให้คำแนะนำแนวทางกับผู้ปกครอง ในมิติใหม่ การโค้ชโดยวิทยากรชั้นนำ รวมทั้งให้ความรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลาย และบุคคลต้นแบบประเทศชาติ ในการจัดการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมด้วยพลังสร้างสรรค์ เพิ่มความผูกพันในครอบครัว รวมทั้งปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป

ภาพ – ข่าว
คิว จูกัดเหลียง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: