สกลนคร ปลัดจังหวัดสกลนครเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด

จังหวัดสกลนคร วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร มอบหมายให้ นายสมชัย คล้ายทับทิม ปลัดจังหวัดสกลนคร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(ย.อส.) จ.สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 2 ณ กองร้อย อส.จ.สน.ที่1
โดยมี นส.กรณ์กาญจน์ แก้วดี ป้องกันจังหวัดสกลนคร เป็นผู้ต้อนรับและกล่าวรายงาน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในครั้งนี้ประกอบด้วยเยาวชนนอกสถานศึกษาจาก ๙ อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอเมืองสกลนคร/โคกสีสุพรรณ/โพนนาแก้ว/กุสุมาลย์/พรรณานิคม/อากาศอำนวย/กุดบาก/ภูพาน/และอ.เต่างอย รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กศน.จ.สน/ผู้แทนผอ.รมน.จ.สน./ตร.ภ.จว.สน./สสจ.สน./ปภ.เขต7/สมต.จ.สน./ตชด.23/ผู้แทน มทบ.29/ผู้แทนนายอำเภอเมืองสกลนคร /คุณครู กศน.ระดับอำเภอทั้ง9 อำเภอ ชุดครูฝึกครูพี่เลี้ยง ตชด.23/กองร้อย อส.ฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย
วัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรมหลักสูตร 2คืน3วัน (19-21ธ.ค.61) เพื่อให้เยาวชนนอกสถานศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง เปลี่ยนมาเป็นพลัง และมีจิตอาสาเสียสละเข้ามาช่วยเหลือหมู่บ้าน ชุมชน และเป็นแนวร่วมภาครัฐ ในพื้นที่

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่ทำการปกครอง จ.กลนคร (คม.)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: