ราชบุรี  – กฟผ.จับมือ สนง.สวัสดีการฯ จัดสัมมนาสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัย

ราชบุรี – กฟผ.จับมือ สนง.สวัสดีการฯ จัดสัมมนาสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัย

กฟผ. ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่โรงแรมเดอะคาแนล ราชบุรี ม.3 อ.เมืองราชบุรี ต.ห้วยไผ่ จ.ราชบุรี

ทั้งนี้ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ทุกหน่วยสร้างความตระหนักให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจึงมีส่วนสำคัญยิ่งในการให้คำแนะนำที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการ ทำงานด้วยความปลอดภัยเป็นธรรมเพื่อจะให้เกิดสังคมที่น่าอยู่ตลอดไป

โดยฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีภารกิจในการดำเนินงานระบบส่งกระแสไฟฟ้าและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ภาคตะวันตกและจังหวัดราชบุรี โดยนายพยุง แจ้งในเมือง หัวหน้าสำนักงานราชบุรี ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี โดยนางวัชรี มากหวาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี จัดสัมมนา เรื่องความสำคัญของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน สร้างการรับรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยและเป็นธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบส่งไฟฟ้า ของ กฟผ. กับหน่วยงานอื่นอีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: