มท. ร่วมกับ กอช. ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน

มท. ร่วมกับ กอช. ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ใน 4 จังหวัดภาคอีสาน

เมื่อวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2561 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กอช. ในระดับพื้นที่ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อมอบนโยบายและร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออม กับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ และประชาชนในพื้นเข้าร่วมจำนวนกว่า 2,000 คนเข้าร่วม

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวกับที่ประชุมซึ่งจัดใน 4 จังหวัด ถึงการออมถือว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยการออมเพื่อการเกษียณเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง การออมกับ กอช. เป็นช่องทางที่จะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณมีความคล่องตัวมากขึ้น และในการลงพื้นที่ 4 จังหวัดนี้ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ในตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในจังหวัดที่ยังไม่มีสวัสดิการเรื่องบำเหน็จบำนาญ รวมไปถึงบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และอาสาสมััครหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เกษตรกร กลุ่มสตรี กองทุนสวัสดิการในระดับตำบล ลูกจ้างส่วนราชการ ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้นำเรื่อง กอช. ไปประชาสัมพันธ์ในขอบเขตที่แต่ละคนรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและเกิดการสมัครสมาชิก กอช. เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดได้รับสวัสดิการในรูปบำเหน็จบำนาญเมื่อเกษียณอายุแล้ว รวมถึงได้กำชับขอความร่วมมือผู้บริหารของแต่ละจังหวัดให้มีการขับเคลื่อนการส่งเสริมการออมกับ กอช. ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารที่มา กระทรวงมหาดไทย PR.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: