กรมการปกครอง ลงนาม Mou บัตรประจำตัวประชาชน ใช้แทนคนพิการ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับคนพิการทั่วประเทศ

กรมการปกครอง ลงนาม Mou บัตรประจำตัวประชาชน ใช้แทนคนพิการ มอบเป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับคนพิการทั่วประเทศ

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องภานุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ร่วมกับนางธนาภรณ์ พรมสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart card แทนบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 สำหรับคนพิการทั่วประเทศ โดยมีผู้แทนสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

จากนโยบาย 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้หน่วยงานราชการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานเพื่อปรับรูปแบบของระบบราชการ ให้น่าเชื่อถือไว้วางใจได้ และเป็นที่พึ่งของประชาชน จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart card แทนบัตรประจำตัวคนพิการ “ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตรประชาชนใบเดียว : One Card All Right” ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบูรณาการข้อมูลสู่ Big Data ด้วยการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงฐานข้อมูลของ 3 หน่วยงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนำข้อมูลมาใช้ปรับปรุงงานบริการภาครัฐ คนพิการสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวในการติดต่อราชการและรับสิทธิสวัสดิการต่างๆของภาครัฐได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้คนพิการในการเข้าถึงบริการภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นและลดการใช้เอกสาร

กรมการปกครองในฐานะหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ Linkage Center โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เป็นดัชนีในการจัดเก็บข้อมูลและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักบริหารการทะเบียนทำระบบให้บริการจรวจสอบข้อมูล Service และปรับปรุงระบบการให้บริการทำบัตรประจำตัวคนพิการ ร้องรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ Smart Card และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อทดแทนการใช้สำเนาเอกสาร พร้อมกับให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างฐานข้อมูลประชาชน ฐานข้อมูลสุขภาพ ฐานข้อมูลคนพิการ และสนับสนุนการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนพิการที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มาข่าวกรมการปกครอง

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: