นครนายก – ธกส.ช่วยเหลือเกษตรกรรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

นครนายก – ธกส.ช่วยเหลือเกษตรกรรักษาเสถียรภาพราคาข้าว

ที่นครนายก เมื่อเวลา 11.30 น.( 26 ธ.ค.61) ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อ.เมือง สำนักงาน ธกส. จังหวัดนครนายก จัดการประชุม เครือข่าย หัวหน้ากลุ่ม ลูกค้า ระดับจังหวัดนครนายก และสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยมี นายวรภาส บุญมั่น ผู้อำนวยการสำนักธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมด้วย ผู้จัดการ ธกส. ทุกสาขา และหัวหน้ากลุ่มลูกค้า ตลอดจนสื่อมวลชน กว่า 50 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อการดำเนิน
มาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร และรักษาเสถียรภาพราคาข้าวปีการผลิต 2561/62 ด้านการตลาด

นายวรภาส บุญมั่น ผู้อำนวยการ สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกร รักษา เสถียรภาพราคาข้าว ด้านการตลาด 2 เรื่อง
1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก นาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุง คุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561 /62
ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และชี้แจง โครงการผ่านการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต้นประชุมคณะกรรมการสถาบันเกษตรกร การประชุมเครือข่ายหัวหน้ากลุ่ม ลูกค้าธนาคาร โดยมีปัญหาในการดำเนินงาน เกี่ยวกับตัวเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ไม่มียุ้งฉางสำหรับเก็บข้าวเปลือก เพื่อชะลอการขายและมีการประกาศภัยพิบัติซึ่งอยู่ในขั้นตอน การตรวจสอบรายชื่อผู้ประสบภัย เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น แล้วจะมีการโอนเงิน ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวต่อไปทั้งนี้ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2561

ธ.ก.ส. ได้เหมือนกัน โอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้กับเกษตรกรแล้วจำนวน 12,151 ราย เป็นเงิน 203,638,125 บาท

2. โครงการสินเชื่อ เพื่อรวบรวมข้าว สร้างมูลค่าเพิ่ม สถาบัน เกษตรกร เพื่อเป็นการเสริม สภาพคล่องในการรับซื้อข้าวเปลือก จากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชนโดยมีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 คิดอัตราดอกเบี้ย MLR -1=ร้อยละ 4 ต่อปี ผู้กู้ ชำระ อัตราร้อยละ 1 ต่อปี รัฐช่วยเหลือ ร้อยละ 3 ต่อปี วงเงินกู้และระยะเวลาการส่งชำระคืน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร วงเงินเป็นไปตาม การกำหนดเป้าหมาย การรับซื้อข้าวจากสมาชิก เวลาการส่งชำระคืน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับเงินกู้ ขณะนี้มีสถาบันเกษตรกร แสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 แห่ง ขอสินเชื่อรวม 40 ล้านบาท ใช้ในการ ดำเนินงาน ตามโครงการนี้ …

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link