พิธีไหว้ครูโหราศาสตร์และมอบวุฒิบัตร สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2561

พิธีไหว้ครูโหราศาสตร์และมอบวุฒิบัตร สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2561
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561
ณ ห้องประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี
น้อมสักการะบูชาบูรพาคณาจารย์โหราศาสตร์ แสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณครู ให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรม ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปี 2561 มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับท่านที่ช่วยงานกาชาด ประจำปี 2561 โดยมีท่าน อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคม เป็นประธานในพิธีครั้งนี้

ในส่วนของสาขาวิชาสะระวะเดวะบูชา บัณฑิตรุ่น 12 พิธีกรรมฮินดู มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับวุฒิบัตรครั้งนี้ทั้งหมด ………. ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายจิตกร ศรีสำปทวน (ประธานบัณฑิตรุ่น12)
2. นางสาวจิรภรณ์ กาญจนเสถียร
3. นางสาวปาริชา จุฑานพรัตน์
4. นายณัฐปภัสร์ วรพงศ์ธนภัทร
5. นางสาวหัทฐิยาฤทธี จันทร์เพ็งเพ็ญ
6. นางสาวนันทมน รักเกียรติ
7. นางสาวอรวรรณ อุ่นสา
8. นางสาววิภาวี แสงม่วง
9. นางสาวเบนาซิต เพียรรักษ์
10. นางสาว
อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศรัณย์ธรณ์ โฆษิตจิโรภาส (อาจารย์ประจำวิชาสะระวะเดวะบูชา พิธีกรรมฮินดู)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: