ปฏิบัติการพิทักษ์ปากน้ำ ปราบปรามค้ามนุษย์โอเกะบางเสาธง

ปฏิบัติการพิทักษ์ปากน้ำ ปราบปรามค้ามนุษย์โอเกะบางเสาธง

วันนี้ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 21.40 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง นำโดย นายมานะ สิมมา ผชช.กม. สน.สก. และนายรณรงค์ ทิพย์ศิริ ผอ.สสป. สน.สก. ร่วมกับ NGOs ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ นำกำลังเข้าตรวจสอบจับกุมผู้ประกอบการร้าน “เจ๊ริน คาราโอเก๊ะ” ตั้งอยู่ เลขที่ 4/449-1 ม.16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
ซึ่งจากการตรวจค้นจับกุม พบว่า ร้านเจ๊รินฯ เป็นสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาต ลักลอบค้าประเวณี และมีพฤติการณ์เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ พบพนักงานหญิงภายในร้านจำนวน 9 คน ขายบริการทางเพศ ซึ่งในจำนวนนี้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จำนวน 3 คน (อายุ 16 ปี 2 คน และอายุ 17 ปี 1 คน)
1. ร่วมกันแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก (บุคคลผู้มีอายุเกิน 15 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปี) โดยการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับใช้แรงงานหรือบริการอันเป็นการขูดรีดบุคคล ไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ด้วยวิธีการฉ้อฉล หลอกลวง หรือใช้อำนาจโดยมิชอบซึ่งเป็นการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ตามมาตรา 6

(2) ประกอบมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 600,000 บาท ถึง 1,500000 บาท
2. ร่วมกันเป็นธุระจัดหาหรือชักพาไปซึ่งบุคคลใดเพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามตามมาตรา 9 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (มีโทษจำคุก ปี ตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท)
3. ร่วมกันเป็นผู้เป็นธุระจัดหา หรือชักพาไปซึ่งเด็กที่มีอายุกว่า 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี เพื่อให้บุคคลนั้นกระทำการค้าประเวณี แม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม ตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 300,000 บาท กรณีได้กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี)
4. ร่วมกันเป็นผู้ดูแล หรือผู้จัดการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี อันเป็นสถานการค้าประเวณีที่มีบุคคล ตามมาตรา 11 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 300,000 บาท)

5. ร่วมกันเป็นผู้ดูแล หรือผู้จัดการการค้าประเวณีหรือสถานการค้าประเวณี หรือเป็นผู้ควบคุมผู้กระทำการค้าประเวณีในสถานการค้าประเวณี อันเป็นสถานการค้าประเวณีที่มีบุคคล และเด็กซึ่งมีอายุกว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี ทำการค้าประเวณีอยู่ด้วยตามมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 (มีโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 300,000 บาท กรณีได้กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี)
6. ร่วมกันเป็นผู้สนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหญิง แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ตามมาตรา 282 วรรคแรก แห่งประมวลกฎหมายอาญา (มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 20,000 บาท)
7. ร่วมกันเป็นผู้สนองความใคร่ของผู้อื่น เป็นธุระจัดหา หรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหญิง และได้กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ยังไม่เกิน 18 ปี อีกด้วย แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ตาม มาตรา 282 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายอาญา (มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 6,000 บาท ถึง 30,000 บาท กรณีได้กระทำแก่บุคคลอายุเกิน 15 ปี แต่ไม่ถึง 18 ปี)

8.ร่วมกันตั้งสถานบริการ (สถานที่ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในทางการค้า) ประเภท สถานที่มีการจัดอุปกรณ์ร้องเพลงประกอบดนตรีให้แก่ลูกค้า โดยจัดให้มีผู้บริการขับร้องเพลงกับลูกค้า หรือยินยอมปล่อยปละละเลยให้พนักงานอื่นใดนั่งกับลูกค้า ตามมาตรา 3 (4) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 (มีโทษจำคุกไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
9. ร่วมกันเป็นนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นลูกจ้าง โดยไม่แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน ตามมาตรา 45 (1) ประกอบ มาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท)
10. ร่วมเป็นผู้ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทำให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทำผิด และกระทำด้วยประการใดอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ตามมาตรา 26 (3) และ (5) ประกอบมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)
11. ร่วมเป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 – 06.00 น. โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 (ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link