นครนายก – อบรมเกษตรกรที่ปลูกมะยงชิด ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

นครนายก – อบรมเกษตรกรที่ปลูกมะยงชิด ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ที่นครนายกเมื่อเวลา 10.00 น(4ธ.ค.61) ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนาจ.นครนายก
นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายกเปิดโครงการ พัฒนาการผลิตสินค้า และการค้าผลไม้ ภาคตะวันออกปี 2562 อบรมถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เหมาะสม นักศึกษาดูงาน โดยมี วิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 4 -7 มกราคม 2562 เกษตรอำเภอทุกอำเภอ และกลุ่มเกษตรกร 3 อำเภอ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี และอำเภอบ้านนา กว่า 500 คน ร่วมอบรมในครั้งนี้
นายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก เปิดเผยว่าภาคตะวันออกของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผลไม้ ที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะจังหวัด จันทบุรีระยอง ตราด เป็นแหล่งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การผลิตอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งออกไปจำหน่าย ต่างประเทศสร้างรายได้อย่างมากมายทุกปี เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด เป็นต้น
จังหวัดนครนายก ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีผลไม้เอกลักษณ์ของจังหวัด เป็นผลไม้คุณภาพดีมีชื่อเสียง รู้จักกันอย่างกว้างขวางไปทั่วประเทศ นั่นคือมะยงชิดมะปรางหวาน ที่ผ่านมาทางราชการได้มีการส่งเสริมและพัฒนา การผลิตผลไม้อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตการตลาดและยกระดับสู่มาตรฐานการส่งออก บริการส่งเสริมด้านการลดต้นทุน การพัฒนาคุณภาพการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ การผลิตนอกฤดู การจัดการ ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการเชื่อมโยงการตลาด ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม การเพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปัญหาผลไม้ราคาตกต่ำในฤดูกาล โดยการส่งเสริมการวางแผนการผลิตการตลาด และการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สำหรับการอบรมถ่ายทอด เทคโนโลยีที่เหมาะสมและศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความรู้หลายประเด็น เช่นลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และสรีรวิทยา ของมะยงชิดมะปรางหวานการพัฒนาคุณภาพมะยงชิด ” มะยงชิด โมเดล ” การให้ปุ๋ยมะยงชิดเพื่อการออกดอกในสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศการควบคุมแมลงวัน ผลไม้ในพื้นที่กว้าง ปฏิทินดูแลรักษามะยงชิด ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม นักศึกษาดูงานในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการผลิตแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนมะยงชิดมะปรางหวานนครนายก ให้สามารถนำไปใช้ในส่วนของตนเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ..

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: