พิจิตร เกษตรจังหวัดฯ จัดงานสาธิตปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

พิจิตร เกษตรจังหวัดฯ จัดงานสาธิตปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
วันที่ 4 มกราคม 2562 นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการเปิดงานสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ บริเวณแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
กรมส่งเสริมการเกษตร ให้จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำแปลงเรียนรู้จำนวน 1 แปลง ในพื้นที่ 11 ไร่ ในพื้นที่อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้การเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในการจัดทำแปลงเรียนรู้ เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากขึ้นและขยายผลการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการ ตลอดจนกระตุ้นให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แทนการทำนา ซึ่งจะได้มูลค่าผลการเก็บเกี่ยวที่สูงกว่าข้าว นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการและนิทรรศการ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 การเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฐานที่ 2 การผลิตและการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฐานที่ 3 การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ฐานที่ 4 การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และฐานที่ 5 การทำบัญชีต้นทุน-ผลตอบแทน โดยงานดังกล่าวเกษตรกรทั้ง 12 อำเภอ เข้าร่วมงาน กว่า 100 ราย

ที่มาข่าว มนภรณ์ เลาวกุล เจ้าพนักงานธุรการ สนง.เกษตรจังหวัดพิจิตร
04-01-61
ส.ปชส.พิจิตร
#พิจิตรสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: