พิธีไหว้ครูโหราศาสตร์และมอบวุฒิบัตร สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2561 วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561

พิธีไหว้ครูโหราศาสตร์และมอบวุฒิบัตร สมาคมโหรแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2561วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561ณ ห้องประชุมโชติปาโล โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรีน้อมสักการะบูชาบูรพาคณาจารย์โหราศาสตร์ แสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณครู ให้บังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป และมอบวุฒิบัตรให้กับผู้สำเร็จการอบรม ในสาขาวิชาต่างๆ ประจำปี 2561 มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับท่านที่ช่วยงานกาชาด ประจำปี 2561 โดยมีท่าน อาจารย์ศิวนาถ ฤชุพันธุ์ นายกสมาคม เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ในส่วนของสาขาวิชาสะระวะเดวะบูชา บัณฑิตรุ่น 12 พิธีกรรมฮินดู มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับวุฒิบัตรครั้งนี้ทั้งหมด ………. ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้1. นายจิตกร ศรีสำปทวน (ประธานบัณฑิตรุ่น12)2. นางสาวจิรภรณ์ กาญจนเสถียร3. นางสาวปาริชา จุฑานพรัตน์4. นายณัฐปภัสร์ วรพงศ์ธนภัทร5. นางสาวหัทฐิยาฤทธี จันทร์เพ็งเพ็ญ6. นางสาวนันทมน รักเกียรติ7. นางสาวอรวรรณ อุ่นสา8. นางสาววิภาวี แสงม่วง9. นางสาวเบนาซิต เพียรรักษ์10. นางสาวอาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ศรัณย์ธรณ์ โฆษิตจิโรภาส (อาจารย์ประจำวิชาสะระวะเดวะบูชา พิธีกรรมฮินดู)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: