ประเสริฐ” ปลื้ม TCAS รอบ 1 เด็กแห่สมัคร มทร.ธัญบุรี ล้นทะลัก

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมทร.ธัญบุรี TCAS รอบ 1 โดยใช้ Portfolio มหาวิทยาลัยได้กำหนดจำนวนรับไว้ที่ 1,900 คน แต่ปรากฎว่ามีนักเรียนให้ความสนใจมาสมัครในรอบนี้กว่า 3,000 คน เกินกว่าเป้าหมายที่ มทร.ธัญบุรีจะรับได้ ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยและสาขาที่เปิดสอนเป็นที่น่าเชื่อถือจึงทำให้มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียน จากการเจาะลึกข้อมูลพบว่านักเรียนที่สมัครในรอบนี้เป็นเด็กที่มีประสบการณ์ และได้รับรางวัลในเวทีต่างๆมาก่อน ที่สำคัญเด็กกลุ่มนี้ยังมีผลการเรียนในสายวิชาชีพที่ดีมาก อย่างไรก็ตามการที่มหาวิทยาลัยเน้นการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัตินี้เอง ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าเด็กมีความเข้าใจว่ามหาวิทยาลัยมีการตอบสนองต่อการเรียนเพื่อมุ่งสู่อาชีพและการมีงานทำ รวมไปถึงการปรับหลักสูตรของมทร.ธัญบุรี ก็ตรงกับสาขาวิชาชีพของตลาดในอนาคต จึงทำให้นักเรียนสนใจที่จะสมัครเข้ามาเรียน เพราะเชื่อว่าจะมีผลต่อการมีงานทำในอนาคต
“ทราบว่าการสมัคร TCAS รอบ 1 ของบางมหาวิทยาลัยมียอดนักเรียนสมัครต่ำกว่าตัวเลขที่รับมาก ส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะเกิดจากการที่สาขาที่เปิดสอนไม่ตอบสนองกับอาชีพในอนาคต รวมไปถึงความน่าเชื่อถือ และคุณภาพการศึกษาก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยดึงดูดให้นักศึกษาสนใจเข้ามาเรียนด้วย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับตัว โดยเฉพาะหลักสูตรต้องตอบสนองต่ออาชีพในอนาคต การเรียนต้องมุ่งให้เด็กทำงานเป็น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยควรมีระบบเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนและหาประสบการณ์มากกว่าหลักสูตรที่เรียน” อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: