ราชบุรี  – รับแจ้งสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง

ราชบุรี – รับแจ้งสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดประชุมการรับแจ้งสิทธิ์โครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง 1,800 บาท/ไร่ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนแก่เกษตรกร

วันที่ 9 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า… ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ.2561 – 2562 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องค่าครองชีพ โดยเป็นเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่เปิดกรีดแล้วและขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 โดยให้ความช่วยเหลือค่าครองชีพ 1,800 บาทต่อไร่ไม่เกินรายละ 15 ไร่ แบ่งเป็นเจ้าของสวนยาง 1,100 บาทต่อไร่ คนกรีดยาง 700 บาทต่อไร่ โดยจังหวัดราชบุรีมีเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสวนยางในพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่เปิดกรีดแล้ว และขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จำนวนทั้งสิ้น 298 ราย และคนกรีดยางจำนวน 204 ราย รวมเนื้อที่ 4,142 ไร่

สำหรับเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการแจ้งสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ในส่วนของเกษตรกรเจ้าของสวนยางผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยาง ประกอบด้วย เอกสารสิทธิ์ที่ดินฉบับจริง และบัตรประจำตัวประชาชน ส่วนคนกรีดยางต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือมอบอำนาจจากคนกรีดยางรายอื่นมาด้วยซึ่งเป็นกรณีมีคนกรีดยางหลายคน นอกจากนี้เกษตรกรเจ้าของสวนยาง ผู้เช่าหรือผู้ทำสวนยาง และผู้กรีดยาง ต้องมีสมุดบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้ในการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชี ทั้งนี้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามและแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี โทร.034 – 600231 และ 086 – 3631182

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: