ราชบุรี ข่าว – องคมนตรี ตรวจเยี่ยมงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

วันที่ 10 ม.ค.62) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง พร้อมบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะผู้บริหาร อาจารย์ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้สนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ที่ทรงสนพระราชหฤทัยและทรงให้ความสำคัญกับการยกระดับการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อยกระดับการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละภูมิภาค

สำหรับโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสำหรับนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในเขตพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตก ช่วงบ่ายวันเดียวกัน พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพื้นที่พัฒนา ชุมชนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองพันจันทร์ อ.บ้านคา ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานในยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจ และโครงการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจากพืชเศรษฐกิจชุมชนสับปะรดจังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐดำเนินงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์พื้นที่ เนื่องจากสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ปัจจุบันมีการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากน้ำส้มสายชูหมักจากสับปะรด มีการออกแบบบรรจุภัณฑ์และจัดทำโมเดลร้านค้าเคลื่อนที่สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปสับปะรด ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลบ้านคา เรื่อง ความสำคัญของการบำรุงดินก่อนการลงหน่อพันธุ์ โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการปลูกปอเทืองเพื่อลดต้นทุนและพัฒนาคุณภาพผลผลิต

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: