ปทุมธานี ร.ร.วัดไพร่ฟ้าทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในงานวันเด็กประจำปี

ปทุมธานี ร.ร.วัดไพร่ฟ้าทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาในงานวันเด็กประจำปี
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ทาสีโรงเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียน เนื่องในงานวันเด็กประจำปี 2562
โดยบรรยากาศพิธีทอดผ่าป่า มีพระครูมนูญธรรมมานันท์ เจ้าอาวาสวัดไพร่ฟ้า เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งมี นายพงศธรรศ รุจิพุฒธันยพัต ประธานโครงการลูกปทุมต้นแบบต้านโกง และนายกสมาคมนักข่าวปทุมธานี นายตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง ลูกชาย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ ร่วมนำต้นผ้าป่าสามัคคีและของขวัญของรางวัล เพื่อมอบให้เด็ก ๆ ร่วมสนุนในกิจกรรมวันเด็กปีนี้
พลตรีสมพงษ์ ธรรมสุธีร์ นายกเทศมนตรีตำบลบางเดื่อ ได้อ่านสารวันเด็ก เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ ประจําปีพุทธศักราช 2562 เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์ อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิดและทําสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสําหรับการดํารงชีวิตในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
วันเด็กแห่งชาติปีนี้ ผมได้มอบคําขวัญว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” โดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนน้อมนําแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานของพระองค์ในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตน เพื่อส่วนรวม รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รักและยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอยู่เสมอ ดังนั้น เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถ ปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและประเทศชาติต่อไป เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจําปีพุทธศักราช 2562 ผมขอส่งความรักและความ ปรารถนาดีมายังเด็กและเยาวชนคนไทยที่รักทุกคน และขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคน จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์ แข็งแรง เพื่อเป็นพลังสําคัญในการ พัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: