พรรคพลังสังคม จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 ย่านลำลูกกา

พรรคพลังสังคม จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 ย่านลำลูกกา
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา.13.00 น. ณ.โรงแรมเอ็นสิริรีสอรท์ แอนด์โฮเต็ล จังหวัด ปทุมธานี พรรคพลังสังคมได้จัดการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 ในประเด็นที่ข้อกฎหมายกำหนดรวม 3 เรื่อง เนื่องด้วยข้อบังคับตามพระราชบัญญัติว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 37 บัญญัติว่่าพรรคการเมืิองจะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561ที่ผ่านมา พรรคพลังสังคมจึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ครั้งที่ 1 เพื่อร่วมกันหารือระหว่าง คณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคพลังสังคม ในประเด็นที่ข้อกฎหมายกำหนดรวม 3 เรื่องชึ่งประกอบด้วย
1.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรคพลังสังคม พ.ศ.2561 ตามมาตรา 38(2)
2.เพื่อพิจารณา เลือกตั้งเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมคณะกรรมการพรรค ตามมาตรา 38(3)และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
3.การพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ตามมาตรา 38(4)และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 โดยมี ดร.วิฑูรย์ ชลายนนาวิน หัวหน้าพรรคพลังสังคมขึ้นกล่าวเปิดการประชุมกับบรรยากาศที่มีทั้งคณะกรรมการและสมาชิกพรรคพลังสังคมที่มาร่วมการประชุมมากมายทำให้ดูห้องประชุมเล็กลงไปทีเดียว การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยอุดมการณ์ที่ว่า”พรรคพลังสังคม มุ่งมั่น ศรัทธา ประชาชน ขับเคลื่อนคนฐานรากอย่างมั่นคง”

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link