ทัพเรือภาคที่ 2 นำอากาศยาน อาวุธยุทโธปกรณ์และเรือรบมาจัดแสดงให้เด็กๆได้สัมผัสของจริง รวมทั้งจัดเวทีให้เด็กแสดงออกและมอบของขวัญของรางวัลอย่างเต็มที่ให้กับเด็กๆทุกคน

วันนี้ 12 มกราคม 2562 ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ที่บริเวณโรงเก็บเครื่องบินทัพเรือภาคที่ 2 อ.เมือง จ.สงขลา พลเรือโท ชุตินธร ทัตตานนท์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ซึ่งทัพเรือภาคที่ 2 จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ให้เกิดการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการใช้เวทีในการแสดงออกสำหรับเด็กและเยาวชนที่ถูกต้องตามวัย เป็นการสร้างค่านิยมให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจในบทบาท ภารกิจ หน้าที่ของกองทัพเรือได้อย่างถูกต้อง โดยในพื้นที่จังหวัดสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2562 ขึ้นในวันนี้ โดยจัดขึ้น 2 จุด

จุดแรกที่บริเวณโรงเก็บเครื่องบิน ฐานทัพเรือสงขลา มีการแสดงดนตรีและการแสดงบนเวทีของเยาวชน การแสดงอาวุธยุทธโปกรณ์ของหน่วยทหารเรือที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่มาให้เด็กๆได้สัมผัสของจริง มีการนำอากาศยานแบบต่างๆของกองทัพเรือที่ปฏิบัติราชการในทัพเรือภาคที่ 2 มาจอดแสดงให้เด็กๆได้ชมและถ่ายภาพอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมอบของขวัญ อุปกรณ์การเรียนแก่เด็กเยาวชนทุกคนที่มาเที่ยววันเด็กที่สนามบินทหารเรือสงขลารวมทั้งแจกขนมและไอศกรีมฟรีให้กับเด็กและผู้ปกครองทุกคนด้วย

จุดที่ 2 ที่บริเวณท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 ได้นำเรือรบ จำนวน 3 ลำ มาให้เด็กได้ขึ้นชมบนเรือและนำออกไปทัศนศึกษาบริเวณโดยรอบเกาะหนูเกาะแมว ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็กๆ โดยเฉพาะครอบครัวที่เดินทางนำเด็กมาเที่ยววันเด็กที่ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 สร้างความประทับใจให้กับเด็กๆเป็นจำนวนมาก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: