สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3 จัดแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล ชาย-หญิง เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลา

ที่สนามกีฬา โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จ.สงขลา นายอภิเชษ คีรีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 เป็นการประธานจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ “MOE CUP”ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 จังหวัดสงขลา เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน นักศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการพัฒนาทักษะด้านกีฬา เสริมสร้างประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน พัฒนาความสามารถของตนเองสู่การแข่งขันระดับสูง สร้างความรัก ความสามัคคี รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ,ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และ 18 ปี และวอลเลย์บอล ชาย – หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ร่วมกับโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ดำเนินการคัดเลือกทีมโรงเรียนจากทุกสังกัดในพื้นที่อำเภอนาทวี ,เทพา ,สะบ้าย้อย,สะเดา และ อำเภอจะนะ เพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 จึงได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ” MOE CUP “ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12 – 24 มกราคม 2562 ขึ้นเพื่อคัดเลือกทีมที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: