ราชบุรี กระทรวงพลังงานเปิดงาน open house 4.0

วันที่18 ม.ค.62 ที่เวทีการจัดงานศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายสำราญ ปทุมานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานถ่ายทอด และเผยแพร่พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน open house 4.0 ทั้งนี้พลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญกับทุกกิจกรรม เช่น การใช้พลังงานเพื่อขับเคลื่อนเครื่องทุ่นแรงรถยนต์โดยสาร และระบบสื่อสาร และมีปริมาณความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเกือบทุกประเทศของโลกใช้แหล่งพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดใช้เวลานานในการเกิดทดแทน ในส่วนของประเทศไทยมีแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลน้อยมาก เมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการใช้งาน เห็นได้จากต้นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่

สำนักงานถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน จึงได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านพลังงานขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการแนะนำสถานที่ และการบริการของศูนย์บริการวิชาการที่ 2 ซึ่งดำเนินการให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องพลังงานทดแทนซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกของประเทศ (AEDP 2015 ) และสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามพระราชบัญญัติ การส่งเสริม การอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ 2550 โดยจัดแสดงกิจกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีพลังงาน สินค้าจากชุมชน ผู้ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี และจัดนิทรรศการ ฐานการเรียนรู้ของศูนย์บริการวิชาการ นำเสนอแก่ผู้ร่วมชมงานซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไป

สำหรับการจัดงานในวันนี้ ทางสำนักงานถ่ายทอด และเผยแพร่เทคโนโลยีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่าย หน่วยงานราชการภายนอก พลังงานจังหวัด บริษัทผู้ประกอบการด้านพลังงาน วิสาหกิจชุมชนและวิทยากรจากศูนย์บริการวิชาการที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: