ราชบุรี ข่าว – อบจ.ราชบุรี จัดกิจกรรมโครงการเยาวชนวัยใส ร่วมใจต้านภัยเอดส์

วันที่ 18 ม.ค.62) ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการเยาวชนวัยใส ร่วมใจต้านภัยเอดส์ โดยมีนางรสริน ไตรศุภโชค หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนางวันดี กราบเคหะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยไผ่ ให้การต้อนรับ พร้อมนายสุธีร์ เล้าศศิวัฒน์ธนพงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ได้มีนโยบาย ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุขของชาวจังหวัดราชบุรี เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี โดยได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งได้กำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอย่างชัดเจน ที่จะยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุขของประชาชนในจังหวัดราชบุรี ให้เข้าถึงทุกระดับ

จากนโยบายดังกล่าว โครงการเยาวชนวัยใส ร่วมใจต้านภัยเอดส์ ได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนัก แก่กลุ่มเยาวชนในเรื่องโรคเอดส์และเพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญ ในการป้องกันและร่วมกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ให้แก่แกนนำนักเรียน โดยกำหนดจัดการอบรมให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดราชบุรี การอบรมครั้งนี้มีแกนนำนักเรียน ซึ่งเป็นเยาวชนในเขต คือ ที่อำเภอเมืองราชบุรีรวมทั้งอาจารย์ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน 110 คน การจัดอบรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ และทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบ รวมทั้งเรียนรู้ถึงการสร้างเครือข่ายการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของกลุ่มเยาวชน ในสถานศึกษาให้ตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ และนำไปขยายผลแก่เพื่อนร่วมโรงเรียน ชุมชนครอบครัว

ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมครั้งนี้ได้รับการความร่วมมือเป็นอย่างดี จากโรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี ซึ่งได้สนับสนุนทีมวิทยากร เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และโรงเรียนวัดห้วยไผ่ ที่คัดเลือกแกนนำนักเรียนเข้ารับการอบรมในโครงการเยาวชนวัยใส ร่วมใจต้านภัยเอดส์

/

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link