นายก อบจ.มุกดาหาร เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562

นายก อบจ.มุกดาหาร เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2562 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีปรีดา ก้องเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะโนด 1 ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหว้านใหญ่ ข้าราชการครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
นางมลัยรัก ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ดังที่เราได้ทราบกันอยู่แล้วว่า วันที่ 27 มกราคม ของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของกิจการยุวกาชาด การที่พวกเรามารวมพลังกันในวันนี้ เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพียง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของเหล่าพี่น้องยุวกาชาด เป็นอย่างยิ่งนับเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่จะทำให้กิจการยุวกาชาดถาวรยั่งยืนสืบไป อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถังพระมหากรุณาธิคุณของจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ ผู้สถาปนากิจการยุวกาชาด ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
นางมลัยรัก ทองผา กล่าวอีกว่า ขอชื่นชมผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและเหล่ายุวกาชาดทุกคนในที่นี้ ที่ร่วมแรงร่วมใจในกิจกรรมที่สำคัญอย่างนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี รู้จักเสียสละ บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และขอขอบคุณกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มหว้านใหญ่และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนี้เป็นประจำทุกปี จนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีควรแก่การดำรงไว้และถือปฏิบัติในทุกๆ ปีตลอดไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากจังหวัดมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: