อุบลราชธานี นายอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

อำเภอเดชอุดม นายอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม

วันที่ 23 มกราคม 2562
เวลา 10.30 น.
นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเดชอุดมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆและ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดม ทั้ง 19 แห่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับคณะบริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม พร้อมลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านอุดมชาติ หมู่ที่ 12 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดอุบลราชธานี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: