ราชบุรี  – รับฟังความคิดเห็นประชาชนพัฒนาเมืองเก่าครั้งที่ 2

ราชบุรี – รับฟังความคิดเห็นประชาชนพัฒนาเมืองเก่าครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดโครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณเมืองเก่าราชบุรี ณ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง ด้านผู้ว่าฯ ราชบุรี เผยเตรียมขอศาลแขวงราชบุรีสมัยรัชกาลที่ 5 จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณ

วันที่ 25 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า.. นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่บริเวณเมืองเก่าราชบุรี ที่โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ อ.เมือง โดยมีผู้ช่วยศาตรจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงานการจัดประชุมครั้งนี้ มีส่วนราชการระดับจังหวัด และอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน ชมรม ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนเข้าร่วม

โดยมหาวิทยาศิลปากรได้รับหน้าที่วางแผนแม่บท เพื่อให้ภารกิจลุล่วงให้เมืองราชบุรี ได้รับการอนุรักษ์การพัฒนาอย่างเหมาะสม โดยขั้นตอนหนึ่งของการดำเนินโครงการ จะต้องจัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ ประชาสัมพันธ์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้น

การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทำแผนดังกล่าว พร้อมทั้งนำเสนอร่างแผนแม่บทและผังแม่บทเมืองเก่าราชบุรีผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ร่างแผนแม่บทและผังแม่บทเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สามารถนำไปปฏิบัติ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริเวณเมืองเก่าราชบุรีได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาที่เหมาะสม และยังประโยชน์ทั้งการท่องเที่ยว เศรษฐกิจและสังคม ชุมชน และประเทศได้อย่างยั่งยืน

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการพัฒนาเมืองเก่าว่า ในเขตเมืองราชบุรีบริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีฝั่งทหาร กรมการทหารช่างทั้งหมด และบริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร วัดช่องลม วัดศรีสุริยวงศาราม ไปจนถึงแยกตระการจนถึงตรงสะพานธนะรัชต์ประมาณ 4-5 ตารางกิโลเมตร ตามมติคณะรัฐมนตรี ตอนนี้ได้มีมาตรการควบคุมสิ่งปลูกสร้างอาคาร สถาปัตยกรรมของหน่วยงานราชการที่จะก่อสร้างในเขตพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่า มีกรรมการพิจารณาเรื่องรูปแบบ จะต้องไม่บดบังทัศนียภาพเมืองเก่าต้องกลมกลืนความเป็นเมืองเก่า ซึ่งในพื้นที่ยังคงมีอาคารเก่าหลายแห่ง เช่น อาคารกองกำกับการสถานีตำรวจเก่า และอาคารศาลแขวงราชบุรี พิพิธภัณฑ์เมืองราชบุรี ส่วนจวนเก่าราชบุรีจะอยู่นอกเขตเมืองเก่า แต่ก็จะร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ซึ่งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย ตอนนี้กระแสการท่องเที่ยวเมืองเก่ากำลังได้รับความนิยม อยู่ระหว่างประสานติดต่ออาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษามาทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้

ส่วนศาลแขวงราชบุรีนั้นได้รับงบประมาณการจัดตั้งศาลแห่งใหม่อยู่บริเวณตำบลน้ำพุ อ.เมือง ทางหัวหน้าศาลได้ส่งเรื่องไปที่จังหวัดซึ่งได้ประสานขอความเห็นว่า ถ้าศาลไม่ประสงค์จะใช้ประโยชน์แล้ว จังหวัดจะขอรับนำศาลแขวงมาบูรณะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ แต่ปรากฎว่าทางศาลได้เห็นคุณค่าของอาคารนี้เหมือนกัน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาคารศาลเพียงหลังเดียวที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ได้ก่อสร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสมัยนั้น ทางศาลยุติธรรมได้แจ้งว่าจะมีโครงการใช้ประโยชน์ต่อเป็นพิพิธภัณฑ์การยุติธรรมด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมาก เพราะทางเจ้าของอาคารได้เตรียมดำเนินการบูรณะด้วย ส่วนอาคารกองกำกับเก่าของตำรวจภูธรตำรวจขณะนี้ได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาอยู่ ปี 2563 เตรียมขอตั้งงบพิจารณาจังหวัดในการเคลื่อนย้ายตำแหน่งที่ตั้ง เพราะอาคารใหม่ไปบดบังอาคารหลังเก่าและจะเตรียมทำเป็นพิพิธภัณฑ์ตำรวจในอนาคต ส่วนอาคารจวนเก่ากำลังดำเนินการจัดทำพิพิธภัณฑ์เมืองราชบุรี เป็นอาคารมณฑลเทศาภิบาล มีอาคารศาลยุติธรรม อาคารจวนเก่าของหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรีและพิพิธภัณฑ์การปกครอง นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมหรือปั่นจักรยานเที่ยวได้รอบเมือง

นายบรรพต เฉยเถื่อน อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 309 ถนนอัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ประธานชุมชนวัดศรีสุริยวงศาราม เปิดเผยว่า เห็นว่าการพัฒนาเมืองเก่าควรจะมีนานแล้ว แต่โครงการของรัฐบาลเพิ่งเข้ามา อยากสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์เมืองเก่าจะมีส่วนดีด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาทุกด้าน ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น บ้านเรือนประชาชนก็จะอยู่ในแนวทางการพัฒนา รวมถึงสภาพสิ่งแวดล้อมจากเดิม อยากเสนอแนะให้คณะกรรมการออกกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เมืองเก่า และอยากให้พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านวัตถุ สิ่งปลูกสร้าง พัฒนาอาชีพของประชาชน ทุกรูปแบบ

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: