กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด!!! ตรวจสอบรถตู้-รถแท็กซี่ครบกำหนดอายุการใช้งานทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แนะประชาชน!!! เลือกใช้รถแท็กซี่ทุกครั้ง สังเกตหมวดอักษรก่อนใช้บริการ พบรถโดยสารกระทำความผิดแจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

กรมการขนส่งทางบก เข้มงวด!!! ตรวจสอบรถตู้-รถแท็กซี่ครบกำหนดอายุการใช้งานทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แนะประชาชน!!! เลือกใช้รถแท็กซี่ทุกครั้ง สังเกตหมวดอักษรก่อนใช้บริการ พบรถโดยสารกระทำความผิดแจ้ง 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เพื่อให้การจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ กรมการขนส่งทางบกส่งผู้ตรวจการลงพื้นที่กวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เน้นมาตรการเฝ้าระวังตรวจจับ เปรียบเทียบปรับ เข้มข้นจริงจังทันที พร้อมติดตามสถานการณ์บริเวณจุดจอดรอขึ้นรถตู้โดยสารเพื่อให้การเดินรถมีเพียงพอกับจำนวนผู้โดยสาร โดยเฉพาะกรณีฝ่าฝืนนำรถตู้โดยสารสาธารณะครบกำหนดอายุ 10 ปี และรถแท็กซี่ครบกำหนดอายุ 9 ปี นำมาวิ่งให้บริการประชาชน ทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 ตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะและรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร รวม 25,473 คัน พบการกระทำความผิดรวม 1,769 ราย แบ่งเป็นการตรวจสอบการให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 10,766 คัน พบการกระทำความผิด จำนวน 763 คัน ความผิดส่วนใหญ่เป็นเรื่องการอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง จำนวน 36 คัน ซึ่งไม่พบการฝ่าฝืนนำรถตู้ครบกำหนดอายุการใช้งาน 10 ปีมาให้บริการ ส่วนรถแท็กซี่ตรวจสอบการให้บริการ จำนวน 14,707 คัน พบการกระทำความผิด 1,006 คัน ในจำนวนนี้เป็นการฝ่าฝืนนำรถแท็กซี่ครบกำหนดอายุการใช้งานเกิน 9 ปี มาให้บริการ จำนวน 93 คัน ซึ่งได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดทุกราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยต่อไปว่า ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 ม.ค.61) มีรถตู้ที่ครบกำหนดอายุการใช้งานแล้วทั้งสิ้น 813 คัน เปลี่ยนเป็นรถตู้คันใหม่แทนรถตู้คันเดิมที่หมดอายุ 374 คัน และเปลี่ยนเป็นรถโดยสารมาตรฐานใหม่ (มินิบัส) จำนวน 140 คัน ซึ่งรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐานมาเปลี่ยนทดแทนรถตู้โดยสารที่ครบกำหนดอายุการใช้งาน 10 ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและยกระดับระบบรถโดยสารสาธารณะ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากสภาพรถเก่าเครื่องอุปกรณ์ชำรุดมีการใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง พร้อมแนะนำประชาชน ขอให้สังเกตรถแท็กซี่ก่อนเลือกใช้บริการ โดยสภาพตัวรถภายนอกต้องมั่นคงแข็งแรง หมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีรถแท็กซี่นิติบุคคล ที่ยังอยู่ในช่วงอายุการใช้งาน หมวด “ท” ได้แก่ ทศ, ทษ, ทส, ทห และ ทฬ กรณีเป็นรถแท็กซี่บุคคลธรรมดาสีเขียว-เหลือง หมวด“ม” ได้แก่ มฉ มช มฎ 1มก 1มข และ 1 มค และรถแท็กซี่ที่หมดอายุการใช้งานแล้ว กรณีแท็กซี่บุคคลธรรมดาสีเขียว-เหลือง ได้แก่ หมวด ทจ มก มข มค มง และ มจ ส่วนแท็กซี่นิติบุคคลที่ครบอายุแล้ว ได้แก่ หมวด ทฉ ทต ทท ทธ ทน ทพ ทม ทย ทร ทล ทว ทั้งนี้หากผู้ขับรถแท็กซี่ที่นำรถที่สิ้นอายุการใช้งานมาวิ่งรับส่งผู้โดยสารจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 6(1) ประกอบมาตรา 59 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และต้องปลดป้ายทะเบียนออกทันที พบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ แจ้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร.1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวในที่สุด

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link