ปทุมธานี กกต.จังหวัดชี้แจงความเข้าใจ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. ลดความขัดแย้งภายใต้กฎหมายใหม่

ปทุมธานี กกต.จังหวัดชี้แจงความเข้าใจ ว่าที่ผู้สมัครส.ส. ลดความขัดแย้งภายใต้กฎหมายใหม่
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 มกราคม 2562 ที่ห้องทูบีนัมเบอร์วัน เดอะไพน์ รีสอร์ท ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดการประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ว่าที่ผู้สมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดปทุมธานี จำนวน 31 คน กลุ่มผู้สนับสนุน 54 คนผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี 6 คน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 130 คน โดยมีวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 และรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ประกอบกลับในแผนจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ได้กำหนดในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้งผู้สนับสนุนผู้สมัคร ผู้ที่สนใจ และบุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการสร้างกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้ง
นาวสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี พิจารณาแล้วเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไปครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกภายใต้กฎหมายใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่ผู้ที่คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพราะจะเป็นเครื่องมือในการช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในการเลือกตั้งที่จะเกิดจากความเข้าใจที่คาดเคลื่อน และหรือการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้ รวมทั้งถือเป็นกลไกในการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการเลือกตั้งเกิดการยอมรับผลของการเลือกตั้งได้อีกช่องทางหนึ่ง.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: