จ.ชัยภูมิ บ้านนายางกลัก ต.นายางกลักอ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ สร้างฝายน้ำ หน้าฝนท่วม-หน้าแล้งน้ําขาด สร้างอาชีพให้เกษตรกร ภายใต้มาตรการของ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

วันที่29 ม.ค.2561นายภูมิเพรช แคนเภาว์ผู้ใหญ่บ้านนายสราวุธ ชินโคตร นายสมศักดิ์ ขวกเขียว นายสุธรรม เนาวราช ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สต.สันติ โคตพันธ์ สายตรวจตำบลนายางกลัก นายเด่นชัย เทียวประสงค์ สมาชิก อบต.ตำบลนายางกลัก และ พระปลัด อุเทน จิตตสังวโร เจ้าอาวาสวัดนายางกลัก พร้อมกับจิตรอาสาตลอดจน อสม.และชาวบ้านนายางกลักได้ผนึกกำลังร่วมกันสร้างฝายมีชีวิต เพื่อ เก็บกักน้ำไว้ใช้เวลาหน้าแล้งเพื่อใช้ในการเกษตรโดยทางอำเภอเทพสถิต ได้มีนโยบาย สร้างฝายมีชีวิตทุกหมู่บ้าน มีทั้งหมด 5 ตำบล 92 หมู่บ้าน โดยจะทำฝายมีชีวิต ทุกๆหมู่บ้านซึ่งบางหมู่บ้านก็ได้เริ่มทยอยกันสร้างมาเรื่อยๆ ประโยชน์ฝายมีชีวิต มีมากมาย

1 ในช่วงน้ำหลาก ฝายมีชีวิต ช่วยชะลอน้ำ และกักเก็บน้ำไม่ให้น้ำไปท่วมที่รุนแรง

2 ในช่วงหน้าแล้ง ชีวิต จะช่วยทดน้ำระบายน้ำ จากที่จัดเก็บไว้ไปเพื่อการบริโภคและอุปโภค

3 รักษาความชุ่มชื้น ให้ระบบนิเวศ โดยการ ซึมลงใต้ดิน ของน้ำ ได้เล็กลง และวงกว้าง ตาม ผิวดิน ได้ไกลมาก

4 ฝายมีชีวิต ไม่ตัดวงจร ทางระบบนิเวศของทั้งสัตว์และพืชโดยปลาสามารถขึ้นมาวางไข่ได้ตามธรรมชาติตะกอนทรายสามารถไหลข้ามผ่านไปได้ทางบันไดหลังเพื่อให้ด้านหลังฝายมีระบบนิเวศชายหาดเหมือนเดิม

5ฝายมีชีวิตสามารถสร้างระบบนิเวศเต็มให้กลับมาทั้งพืชพันธุ์ใหม่ตลอดจนสัตว์น้ำที่หายไปให้กลับมามีเช่นเดิมทั้งชนิดและปริมาณ

6ฝายมีชีวิตสามารถสร้างความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืนจากการร่วมแรงร่วมใจ ในการก่อสร้าง และบำรุงรักษา

7 ฝายมีชีวิต สร้างคุณภาพชีวิตของคนให้กลับมาดีเหมือนเดิมและเศรษฐกิจแบบพอเพียง วันนี้ฝายมีชีวิต ให้ทำให้น้ำมีคุณภาพ และปริมาณ ที่เพียงพอ หล่อเลี้ยงพื้นดิน น้ำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนและสังคมอย่างเป็นรูปประธรรมต่อไป

คำหอม ชุมชนม 02 ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: