ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายการจัดการสาธารณภัย ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่29มกราคม2562มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ สาขาการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย นพค.46, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ.45, ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน7, สนง.ปภ.จ.สฎ. , อาสาสมัครป้องกันพลเรือน(อปพร.)และมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมในช่วงเช้า ได้มีการชมวีดีทัศน์ เรื่องการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย และมีการเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายในเรื่องการจัดการสาธารณภัย ต่อจากนั้นมีการบรรยายเรื่องความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลสาธารณภัย และมีการแนะนำและสาธิตของกลุ่มภารกิจสาธารณูปโภค (รถผลิตน้ำดื่ม) ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายมีการแนะนำและสาธิตเครื่องจักรกลสาธารณภัยโดยแบ่งกลุ่มตามภารกิจ
– กลุ่มภารกิจเครื่องสูบน้ำ
– กลุ่มภารกิจดับเพลิง
– กลุ่มภารกิจการใช้เรือยนต์กู้ภัย
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจได้มีการสรุปแลกเปลี่ยนความรู้ และกล่าวพิธีปิดโดยนายอุดม เพชรคุต ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# ผอ.ยุทธศาสตร์ฯ 011

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: