กระทรวงมหาดไทยจัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ย้ำเป็นข้าราชการที่ดีต้องรู้งานรู้หน้าที่ และมีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

กระทรวงมหาดไทย จัดอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำเป็นข้าราชการที่ดี ต้องรู้งานรู้หน้าที่
และมีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นทำงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ

วันที่ 30 ม.ค. 62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
นายอังกูร สุ่นกุล ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ ได้รับมอบหมายจาก นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ทำหน้าที่แทนเพื่อเป็นประธานเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 61 จัดโดย สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ข้าราชการบรรจุใหม่ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ข้าราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ระยะเวลาการอบรม จำนวน 10 วัน ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายบุญธรรม ถาวรทัศนกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทย กล่าวรายงาน

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับข้าราชการบรรจุใหม่ พร้อมทั้ง
ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การเป็นข้าราชการที่ดี” โดยกล่าวว่า อาชีพ “ข้าราชการ” ถือเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีความมั่นคง เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องในสังคม ขอทุกคนจงภาคภูมิใจ ซึ่งการเป็นข้าราชการที่ดีนั้น ต้องมีความพร้อม
ทั้งองค์ความรู้ และทักษะในหน้าที่การงานและความรับผิดชอบ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของ
การเป็น “ข้าราชการ” ที่มีหน้าที่ต่อแผ่นดิน และเมื่อเข้าสู่ระบบราชการแล้ว ต้องรู้จักเรียนรู้และเข้าใจในระบบงานและวิถีปฏิบัติงานราชการ รู้จักคิดและปฎิบัติงานโดยยึดหลักกฎหมาย กฎ ระเบียบ และยึดถือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งต้องรู้จักนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาปรับประยุกต์ใช้ในงาน เพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน พร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดในการปฏิบัติงาน โดยเน้นย้ำว่า
เป็น “ข้าราชการต้องทำงานเก่ง” กล่าวคือ ในการทำงานราชการต้องรู้จักใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการลงมือปฏิบัติงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย และสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมี คือ ต้องเข้าใจและรู้จักตนเอง ต้องเข้าใจงาน โดยรู้จักบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และต้องเข้าใจผู้อื่น โดยรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้ฝากข้อคิดหลักการทำงาน 4 ท. เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ คือ 1) ทัศนคติ ต้องคิดในเชิงบวก และหมั่นศึกษาเรียนรู้ และพึงปฏิบัติตนโดยยึดหลักความพอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ 2) ทุ่มเท เป็นข้าราชการต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ 3) ทฤษฎี การทำงานราชการต้องยึดระเบียบแบบแผน และปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเขียนหนังสือราชการ ต้องยึดระเบียบงานสารบรรณ รวมถึงการดำเนินงานตามนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมาย 4) เทคนิค ถือเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกคนต้องรู้จักเรียนรู้ และหาประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน และต้องรู้จักการสร้างเสน่ห์ในการปฏิบัติงาน รู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีสัมมาคารวะ ให้ความเคารพตามหลักอาวุโส ทั้งต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้ติดต่อประสานงาน รวมถึงมีการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสมตามกาละเทศะ และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งมีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละ และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการทำงานร่วมกัน

ท้ายนี้ ยังได้กล่าวย้ำว่า การอบรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะได้สานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาเรียนรู้และหาประสบการณ์ทั้งในด้านทักษะและวิทยาการใหม่ๆ เพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้และพัฒนางานให้มีความเจริญก้าวหน้า และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญต่างๆ ของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายและเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา กลุ่มงานเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: