กสทช. ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ที่โรงแรมเคเปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพใน 5 ภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมแก่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มภาคประชาสังคม ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน และประชาชนผู้ที่สนใจ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 จากทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้รับเกียรติจากนางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน เปิดงาน

สำหรับกิจกรรมของงาน ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญและผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน กสทช. กระทรวงสาธารณสุข และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมบรรยายเสวนาให้ความรู้ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในประเด็นเกี่ยวกับการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาตติดตั้งและเปิดใช้งานสถานีฐานของระบบโทรศัพท์มือถือ ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่ปล่อยจากสถานีฐาน เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยของระดับความแรงของคลื่นวิทยุในประเทศไทยเทียบกับมาตรฐานสากล ตลอดจนข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือในชุมชน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการหรือผู้ที่มีถิ่นพำนักใกล้กับสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ลดความกังวลสงสัยและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าคลื่นวิทยุที่แผ่มาจากสายอากาศบนเสาส่งสัญญาณมือถือทำให้เกิดอาการป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ เนื่องจากคลื่นวิทยุที่แผ่มาจากสายอากาศบนเสาส่งสัญญาณมือถือในประเทศไทย มีระดับความแรงต่ำมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยสากล ที่ใช้กันในนานาประเทศ อีกทั้งผลทดสอบและผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากลและขององค์กรอนามัยโลกได้ระบุว่า คลื่นที่มีระดับความแรงต่ำมากระดับนี้ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ

ขณะที่ช่วงที่ 2 เป็นการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ และปกป้องตนจากสินค้าหรือบริการด้านโทรคมนาคมที่ไม่เหมาะสม เช่น การเลือกใช้โปรโมชั่นที่เหมาะสมเพียงพอกับการใช้งานของตน การระงับข้อความกวนใจ การปกป้องลูกหลานจากการเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์มือถือ การซื้อและใช้เครื่องโทรศัพท์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงาน กสทช. ตลอดจนมีความเข้าใจถึงขั้นตอนและวิธีการร้องเรียน เมื่อพบว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังได้มีโอกาสซักถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้งได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมจากสำนักงาน กสทช. โดยตรงอีกด้วย.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: