มหาวิทยาลัยสงขลาฯรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ปลูกจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม มุ่งหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการสำนักงานอธิการบดีร่วมใจลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทางวิทยาเขตหาดใหญ่ จะมอบกระบอกน้ำและถุงผ้าแก่บุคลากร เพื่อใช้หมุนเวียนแทนการใช้พลาสติก และมีการอบรมให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการจัดการและพิษภัยของขยะพลาสติกอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยลดปริมาณขยะลง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่เปิดเผยว่า ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้ประกาศเจตนารมณ์ว่าลด ละ เลิก การใช้พลาสติกให้มากที่สุด โดยเริ่มจากสำนักงานอธิการบดี หน่วยงานคณะต่างๆ ไปจนถึงนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สังคมได้อยู่อย่างมีความสุข ปลอดจากมลพิษต่างๆ

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายอาหารในมหาวิทยาลัยฯต่างมีความตื่นตัวและให้ความร่วมมือในการลดใช้พลาสติกเป็นอย่างดี โดยเปลี่ยนจากการใช้แก้วพลาสติกมาเป็นแก้วกระดาษ ประดิษฐ์ถุงใส่ของจากกระดาษเหลือใช้ รวมไปถึงการให้สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่นำถุงผ้าหรือแก้วมาเอง โดยการลดราคาและสะสมแสตมป์เพื่อนำมาแลกของในครั้งถัดไป

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: