ชาว ต.นายางกลัก จัดพิธีเททองหล่อพระประธานประจำ อุโบสถ ณ. วัดสันติประชาธรรม ม.14 บ้านโนนเจริญ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

จ.ชัยภูมิข่าวประชาสัมพันธ์ ชาว ต.นายางกลัก จัดพิธีเททองหล่อพระประธานประจำ อุโบสถ ณ. วัดสันติประชาธรรม ม.14 บ้านโนนเจริญ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ
เนื่องด้วย ท่านพระครูวิเทศศาสนคุณเจ้าอาวาสวัดสันติประชาธรรมได้ดำเนินการก่อสร้าง อุโบสถ เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน
ซึ่งพระครูวิเทศศาสนคุณ เห็นว่า เมื่อสร้างอุโบสถควรจะมีการสร้างพระประธาน เพื่อประดิษฐานเป็นที่กราบไหว้และยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาทำบุญที่วัด จึงจะกำหนดให้มีพิธีเททองหล่อพระประธานประจำอุโบสถ ขึ้นในวันที่ 6-9 มีนาคม 2562

โดยมีกำหนดการระหว่าง วันที่ 6-9 มีนาคม 2562 4 วัน 3 คืน สว่นวันที่ 6-7 มีนาคม 2562จะมีการบวชเนกขัมมะและลงทะเบียน ณ.วัดสันติประชาธรรม ส่วนวันที่ 9 มีนาคม 2562 จะเป็นเททองพระประธาน

07:00 น. ใส่บาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ คณะเนกขัมมะและ สาธุชนรับประทานอาหาร
เวลา 13.19 น.คณะเนกขัมมะลาศีล 8 และรับศีล 5 ร่วมกัน ประกอบพิธีเททองพระประธานพระพุทธเมตตาขนาดหน้าตักฐานสมส่วน สูง 145 นิ้ว สูง 5 เมตร อานิสงส์ ในการสร้างพระพุทธเมตตาซึ่งเปรียบเสมือนองค์ตัวแทนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันประเสริฐสูงสุดนั้น

ซึ่งถือว่าเป็นพุทธบูเมตตา ถ้าในกรรมฐานถือว่า เป็นพุทธานุสสติกรรมฐาน(การระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์) หากตายไปจะได้เกิดเป็นเทวดา มีรัศมีกายสว่างไสวมาก การสร้างพระถวายด้วยอำนาจพุทธเมตตา ทำให้มีรัศมีกายมาก ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พุทธพปูชา มะหาเตชะวันโต” แปลว่า “การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก” การสร้างพระประธาน ถือเป็นปูชนียวัตถุสูงสุด ผู้สร้างจะได้ประโยชน์ ดังนี้
คือได้บุญตั้งแต่วินาทีแรกที่คิดสร้าง, เมื่อบริจาคทรัพย์ในการสร้างจัดเป็น ทานบารมี , เมื่อองค์พระปฏิมาสำเร็จสมบูรณ์ กุศลจะเกิดขึ้นเมื่อได้อาศัยพระพุทธปฏิมา, อำนาจแห่งกุศลที่สร้างพระจะส่งผลให้เป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่างาม, ปิดอบายภูมิ และส่งให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิทันที ซึ่งเคยมีผู้กล่าวไว้ว่า เมื่อเราสร้างพระประธานให้คนได้กราบไหว้ ทุกครั้งที่มีคนมากราบไหว้ บุญกุศลนั้นก็จะส่งมาถึงผู้สร้างตลอดเวลา

ดังนั้นถือว่าการสร้างพระพุทธรูปเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่และไม่ควรพลาด เป็นมหาทานบารมี ที่นานๆจะมีการสร้างครั้งนึง หากมีโอกาสได้ทำบุญไม่จำเป็นต้องมากมายเพียงมีจิตในกุศลก็เป็นบุญแล้ว และเมื่อท่านบริจาคทรัพย์แล้วพึงกล่าวคำว่า “สุทินนัง วะตะเมทานัง อาสะวะ คะยาวะหัง นิพพานัง มัยหังโหตุ”

หากพุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจอยากร่วมทำบุญกับพระครูวิเทศศาสนคุณ สามารถร่วมทำบุญ ได้ที่ วัดสันติประชาธรรม บ้านโนนเจริญ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ ติดต่อสอบถามหรือจะร่วมทำโรงทานติดได้ทีหมายเลข โทร.093 9142829 หรือ 093 6193641 โดยตรง

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าวเรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำ จ.ชัยภูมิ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: