จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่28 ปีการศึกษา 2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติครั้งที่28 ปีการศึกษา 2561
วันนี้(4ก.พ.62) ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2561 ประเภทพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้คณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐานระดับชาติ เป็นประจำต่อเนื่องทุกปีการศึกษา โดยในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 28 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในครั้งนี้ได้ใช้พื้นที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาราษฎร์ธานี ในการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ในประเภทพาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 24 ทักษะ ประกอบด้วยประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ จำนวน 8 ทักษะ ประเภทวิชาคหกรรม จำนวน 6 ทักษะ ประเภทวิชาศิลปกรรม จำนวน 6 ทักษะ และประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 4 ทักษะ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภาค จากสถานศึกษาทั่วประเทศ ประกอบด้วยนักเรียน นักศึกษาทั้งจากสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน กว่า 1,000 คนครูควบคุมและผู้บริหาร 500 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฏร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: