สตม.จับกุมแก๊งชาวจีนขอทานในไทย

จับกุมแก๊งชาวจีนขอทานในไทย
ตามนโยบายของรัฐบาลให้สานักงานตารวจแห่งชาติ ดาเนินการกวดขันจับกุมกลุ่มบุคคลต่างชาติที่เข้ามากระทาผิดในประเทศไทยในลักษณะขององค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรมที่กระทบกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยเช่นกลุ่มชาวต่างชาติที่ตั้งตัวเป็นกลุ่มอิทธิพลในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยแฝงตัวมาในคราบของนักท่องเที่ยว นั้น
ทางศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มชาวต่างชาติมีพฤติกรรมขอทานตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ จึงสั่งการให้สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกองบัญชาการตารวจท่องเที่ยว ทาการสืบสวนสอบสวนจนทราบว่าเป็นกลุ่มแก๊งคนพิการชาวจีนได้มาเปิดห้องพักที่โรงแรมย่านซอยอินทามระ จากนั้นช่วงเช้าจะแยกย้ายกันไปขอทานตามสถานที่ต่างๆ ช่วงเย็นจะกลับเข้ามายังโรงแรมที่พัก และจะมีคนหนึ่งนาเหรียญที่ได้จากการขอทานไปแลกตามร้านสะดวกซื้อ แล้วนาเงินมาแบ่งกันที่โรงแรม จนกระทั่งวันที่ 1 ก.พ.2562 เจ้าหน้าที่ตารวจสามารถจับกุมผู้กระทาความผิด และผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับขอทาน รวมจานวน 6 ราย คือ
1.นายหวงยุนหลิน (Mr.HUANG YUNLIN) อายุ 54 ปี สัญชาติ จีน หนังสือเดินทางเลขที่ E89876117
2.นางหวงเจนหัว (MRS.HUANG GENHUA) อายุ 30 ปี สัญชาติ จีน หนังสือเดินทางเลขที่ E6584572
3.นายไหลเฟิงจุน (MR.LEI FENGJUN) อายุ 44 ปี สัญชาติ จีน หนังสือเดินทางเลขที่ EE8419777
4.นายไลไบซาน (MR.LI BAISHAN) อายุ 47 ปี สัญชาติ จีน หนังสือเดินทางเลขที่ EA9409996
5.นายหลินยานจุน (MR.LIN YANJUN) อายุ 34 ปี สัญชาติ จีน หนังสือเดินทางเลขที่ E49176248
6.นางไหลไมหลิน (MRS.LAI MEILIN) อายุ 32 ปี สัญชาติ จีน หนังสือเดินทางเลขที่ E85463788
จับกุมได้บริเวณทางเท้าใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ บริเวณทางเท้าใกล้สถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุช และพร้อมกระป๋อง และเงินสดจานวนหนึ่ง จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า “ทาการขอทาน (ตาม มาตรา 13 พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559) อัตราโทษจาคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ” และ นาตัวส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สานักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา พ.ต.ต.หญิงพัชรี ศรีเผือก สว.ฝอ.5 บก.อก.สตม.

ทีมข่าวเรื่องจริงผานเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: