มุกดาหาร นายกตู่ ลงพื้นที่มุกดาหาร

มุกดาหาร นายกตู่ ลงพื้นที่มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บริเวณสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด (สาขาปศุสัตว์ โคขุน) อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า คสช. พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด (สาขาปศุสัตว์ โคขุน) เยี่ยมชมการส่งเสริมการเลี้ยงโคขุนหนองสูงของจังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนหนองสูง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อโคขุนหนองสูง และนายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน โดยมีนาย ชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนให้การต้อนรับในครั้งนี้กว่า 1,000 คน
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น และให้กระทรวงเกษตรรับไปดำเนินการ ส่วนในเรื่องอื่น ๆ อาทิ ภาคเกษตรกรรม ปศุสัตว์ การท่องเที่ยว การค้าชายแดนรับไปพิจารณาทั้งหมด และให้ขอไปที่กลุ่มจังหวัดด้วย ในการประชุม ครจ. กรอ. กรพ. ทั้งหมดมีโครงการเหล่านี้อยู่แล้วต้องไปปรับ ถ้าขอมาที่เดียวหมด รัฐบาลจะดูแลตามลำดับ เหมือนดูแลลูก รัฐบาลต้องคิกแบบนี้ จังหวัดมุกดาหารมีศักยภาพมากมาย มีการค้าชายแดนเพื่อนบ้าน การเชื่อมโยงในเรื่องโคขุนต่าง ๆ การประมง นี่แหละศาสตร์พระราชา ถ้ามีพอก็เก็บไว้กิน ถ้าเกินก็แบ่งเพื่อนบ้าน ถ้ามันเหลือก็เอาไปขายหรือแลกเปลี่ยน ในวันนี้ต้องเปิดภาคเศรษฐกิจให้สูงขึ้น ของภาคอีสานตอนบนให้สูงขึ้น จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดน ได้จัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้เชื่อมโยงประเทศรอบบ้านและต้องดึงดูดให้มากขึ้น ขณะนี้รัฐบาลต้องทำให้เต็มที่ ต้องไว ต้องกำหนดกติกาให้มาขึ้น ให้ชาวต่างชาติเข้ามาให้มากขึ้น ถ้าไม่มีกติกา ชาวต่างชาติก็จะย้ายแหล่งผลิตไปที่สะดวกกว่า ง่ายกว่า ถ้าเราเรื่องมากต้องแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ ต้องมีพื้นฐานของบ้านเมืองเราให้ได้ แต่ต้องปรับให้เป็นสากล ให้เกิดความเป็นธรรมกับการลงทุนต่างประเทศด้วย การสร้างอาชีพต้องปรับโครงสร้างพื้นฐาน ต้องสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต ทุกอย่างให้มีมูลค่า ทุกอย่างให้น่าอยู่ และน่าใช้
สำหรับกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหนองสูง เพื่อพัฒนาการผลิตโคเนื้อทั้งระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การเลี้ยง การแปรรูป และการตลาด ส่งผลให้ยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2561 มียอดจำหน่ายมูลค่า 294,720,000 บาท โดยได้ผลักดันการสร้างโรงชำแหละตามมาตรฐาน GMP และฮาลาล เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค และยกระดับสินค้าเพื่อการส่งออก ทำให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมให้แก่ผู้แทนประชาชน
จากนั้นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวบ้านภู ผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านภู ชมการสาธิตการผลิตของชุมชนวัฒนธรรม 8 เผ่ามุกดาหาร และการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ เมือง 3 ธรรม “ (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านภู อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีความสามัคคี และมีวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันได้มีการจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมเพื่อรองรับการเข้ามาเยือนของนักท่องเที่ยว อาทิ การบายศรีสู่ขวัญ การฟ้อนภูไทย การรับประทานอาหารพาแลง การเรียนรู้กระบวนการทอผ้าไหม การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งการจัดที่พักแบบโฮมสเตย์ อีกด้วย

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: