นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเดชอุดมเพื่อรับฟังสภาพปัญหาต่างๆ

รวมไปถึงการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ของอำเภอเดชอุดม ทั้ง 19 แห่งประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กับคณะบริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง พร้อมลงตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนจิก ตำบลนาส่วง สำรวจแหล่งน้ำหนองขาม และฝายชลประทานหมู่ 12 ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ที่เกษตรกรใช้น้ำในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูของการทำนา

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: