ปทุมธานี อาชีวะประกวดสุดยอดนวัตกรรมพร้อมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติชิงถ้วยพระราชทาน

ปทุมธานี อาชีวะประกวดสุดยอดนวัตกรรมพร้อมแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติชิงถ้วยพระราชทาน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ครั้งที่30 และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษาระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
การจัดงานประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 30 ซึ่งกำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ มีการจัดงานมหกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 4 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ลานกิจกรรม ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนอาชีวศึกษา ซึ่งประเภทการแข่งขันประกอบด้วย การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ โดยมีทีมหุ่นยนต์จากสถานศึกษา สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันระดับภาค จำนวน 16 ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา (Asia-pacific Robocon Contest 2019) ที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 40 ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา มีจำนวน 39 ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม มีจำนวน 30 ทีม การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ มีจำนวน 30 ทีม การแข่งขันสาธิตหุ่นยนต์ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล มีจำนวน 30 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้ง การประกวดองค์ความรู้ “การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ” จำนวน 20 ทีม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มาโดยตลอด ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยกระจายกลุ่มเป้าหมายทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2532 จนถึงปี 2562 รวม 30 ปี มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ทั้งสิ้นกว่า 30,000 ผลงาน ผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายสามารถพัฒนาต่อยอดจนสามารถนำไปจดสิทธิบัตรกว่า 60 ผลงาน และกำลังส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมมากกว่า 400 ผลงาน ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ระดับภาคและระดับชาติ โดยนำผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดและระดับภาค มาร่วมประกวดโดยจัดแบ่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ ออกเป็น 9 ประเภท รวมผลงานที่นำมาประกวดและแข่งขัน จำนวนทั้งสิ้น 180 ผลงาน
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ยินดีและขอแสดงความชื่นชมที่ได้เห็นเยาวชนของชาติ ไม่เฉพาะนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ยังรวมไปถึงเยาวชนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ที่ให้ความสนใจในเรื่องการประดิษฐ์คิดค้น การสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากการประดิษฐ์คิดค้น เป็นสิ่งที่เพิ่มผลผลิต และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาด้านต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
โครงการสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ เป็นโครงการที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา คิดเป็น ทำเป็น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัย และสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ผ่านโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านองค์ความรู้ของบุคลากรนักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สอศ. ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งยังสามารถนำไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ให้เป็นสังคมนวัตกรรมตามนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี.

อนันต์ ปทุมธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: