กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การขับรถที่ปลอดภัย มอบรางวัลให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่มีประวัติขับรถดี ไม่มีอุบัติเหตุ ตามโครงการ“รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 51

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก การขับรถที่ปลอดภัย มอบรางวัลให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะที่มีประวัติขับรถดี ไม่มีอุบัติเหตุ ตามโครงการ“รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 51

วันนี้ ( 12 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ แก่พนักงานขับรถดีเด่นที่ขับรถดีไม่เกิดอุบัติเหตุ ตามโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 51 ของบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานขับรถให้มีจิตสำนึกในการให้บริการขับรถอย่างปลอดภัย โดยมีพนักงานขับรถเข้ารับรางวัลจำนวน 356 คน ในจำนวนนี้ มีผู้ได้รับรางวัลขับรถดีเด่น 174 คน, ขับรถดี 57 คน, รางวัลชมเชย 35 คน รางวัลเสริมกำลังใจ 90 คน และมีผู้ขับรถดีเด่นติดต่อกัน 2–9 ครั้ง ได้รับโล่เกียรติยศ รวม 73 คน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 10,670,000 บาท

นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก มุ่งสร้างจิตสำนึกการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัย ภายใต้มาตรการในการควบคุมกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้นจริงจังกำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนน (Transport Safety Manager) ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อทำหน้าที่ช่วยควบคุมและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ทั้งนี้บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการนำร่องที่เข้าร่วมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การจัดให้มีผู้จัดการความปลอดภัยด้านการขนส่งทางถนนที่มีการตรวจสอบความปลอดภัยตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน


ด้านตัวรถ กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง และรถโดยสารขนาดเล็กตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง ควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการตระหนักถึงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน อาทิ กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททุกคัน ต้องมีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนตามที่กำหนด ต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking และเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก เพื่อการบริหารจัดการเดินรถเชิงป้องกัน การควบคุมกำกับดูแล บังคับใช้ ติดตามการเดินรถ ลักษณะ Online แบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมของพนักงานขับรถ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมแจ้งตักเตือนไปยังผู้ประกอบการขนส่งให้รับทราบปัญหา หากเป็นการกระทำผิดซ้ำซากพิจารณาลงโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดทันที ผู้ประกอบการต้องควบคุมการให้บริการให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ปฏิบัติตามเงื่อนไขการเดินรถ ห้ามเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่งโดยเด็ดขาด ให้เดินรถเริ่มต้นออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารและต้องส่งผู้โดยสารถึงที่หมายด้วยความสะดวกและปลอดภัย

ด้านพนักงานขับรถ ต้องไร้สารเสพติด แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์ และขับรถไม่เกินชั่วโมงการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด โดยหากขับรถติดต่อกันครบ 4 ชั่วโมง ต้องพักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที จึงจะสามารถขับรถต่อไปได้อีกไม่เกิน 4 ชั่วโมงติดต่อกัน เมื่อครบระยะเวลาดังกล่าวต้องเปลี่ยนคนขับทันที เพื่อลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิต ร่วมสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะแก่ประชาชน

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา กรมการขนส่งทางบก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link