ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย เพื่อพิจารณาข้อมติด้านสังคมและวัฒนธรรม จำนวน13ฉบับ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในภูมิภาคเอเซีย

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลรูม เอ-บี โรงแรมอมารีวอเตอร์ กรุงเทพมหานคร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็น ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian ParliamentaryAssembly-APA). ซึ่งรัฐสภาไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพลเอก นิพัทธ์ ทองเล็กสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานซึ่งมีคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาของประเทศสมาชิกรัฐสภาเอเชียสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมในพิธีด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวถึงการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออภิปรายในประเด็นสำคัญต่างๆ ด้านสังคมและวัฒนธรรมในเอเชีย อาทิ ความหลากและมรดกทางวัฒนธรรม สิทธิของแรงงานอพยพ ความกลมเกลียวทางความเชื่อและอดกลั้นทางศาสนาต่างๆ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link