สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เพื่อให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตการเลือกตั้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับรู้ เข้าใจแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้อกฎหมายในการรณรงค์หาเสียง การจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายของผู้สมัครที่ทุกฝ่ายจะได้เข้าในแนวทางเดียวกัน
ศรัณยู อาทิตยศรัญยากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าว่า การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีความมุ่งหวังในการเลือกตั้ง ให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ และอาสาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนซึ่งอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย และกติกาของพรรคการเมืองและระเบียบกฎหมาย โดยให้ทุกคนปฏิบัติในกรอบที่ไม่เอาเปรียบ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมาย มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รูชนะ รู้อภัย
ทั้งนี้ หากมีการฝ่าฝืนประการใดก็สามารถใช้ช่องทางการร้องเรียนตามกฎหมายหรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลในเรื่องราวนั้นๆต่อไป.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link