นครนายก – วท.เปิดค่ายลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา พัฒนาเยาวชนชาติ

นครนายก – วท.เปิดค่ายลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา พัฒนาเยาวชนชาติ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 หวังพัฒนาเยาวชนให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติด้วยขบวนการทางลูกเสือ ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
นายอนันติ์ ลิ่มเชย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก และผู้บังคับการค่ายลูกเสือวิสามัญ กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นำนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การบัญชี และการโรงแรม จำนวน 449 คน เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรมให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ มีทักษะการใช้ชีวิต การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ด้วยการนำขบวนการคิดแบบลูกเสือมาใช้แก้ไขปัญหา ส่งเสริมวิชาชีพ และมีจิตอาสาบริการสังคม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นกำลังคนอาชีวศึกษาที่มีคุณลักษณะตามหลักค่านิยม 12 ประการ พร้อมก้าวสู่โลกอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
ผู้บังคับการค่ายลูกเสือวิสามัญ กล่าวต่อว่า กิจกรรมภายในค่ายลูกเสือวิสามัญ แบ่งออกเป็น 2 ค่ายย่อย ประกอบด้วย ค่ายย่อยที่ 1 มีลูกเสือวิสามัญ (ชาย) 257 คน 28 หมู่ และค่ายย่อยที่ 2 มีลูกเสือวิสามัญ (หญิง) 192 คน 20 หมู่ รวม 449 คน 48 หมู่ โดยเริ่มต้นการอยู่ค่ายพักแรมด้วยการเข้าร่วมพิธีราชสดุดีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 พิธีเปิดค่ายการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2561 พิธีเปิดค่ายย่อย พิธีประดับแถบ 3 สี เข้าฐานกิจกรรม ได้แก่ เดินทางไกล ผจญภัย และบุกเบิก และเล่นรอบกองไฟ เมื่อทุกคนผ่านกิจกรรมดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็นลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ..

อำพล เทียนงาม นครนายก

Leave a Reply

%d bloggers like this: