อุบลฯ ฝึกอบรม โคก หนอง นา โมเดล สร้างชุมชนให้แข้มแข็งและยั่งยืน

อุบลฯ ฝึกอบรม โคก หนอง นา โมเดล สร้างชุมชนให้แข้มแข็งและยั่งยืน
วันนี้ ( 9 ก.พ.64) ที่ศูนย์วัดป่าศรีแสงธรรม ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 2 การอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฎิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล และสามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฎิบัติรปแบบ โคก หนอง นา โมเดล สร้างรายได้ สร้างความมั่นคง ในพื้นที่ของตนเองและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรม จากอำเภอเดชอุดม จำนวน 100 คน โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้นำความรู้ ที่ได้รับ นำไปพัฒนาชุมชนในพื้นที่ของตนเอง เช่น การแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมเเละภัยแล้ง ด้วยการออกแบบการขุดแหล่งน้ำให้สามารถเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี ตามหลักภูมิสังคม หน้าฝนสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ น้ำไหลหลากก็จะลดน้อยลง โดยสามารถช่วยเหลือในเรื่องน้ำท่วมเเละภัยเเล้งได้
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล มีกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม 4,790 คน ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่เรียนชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภพาชีวิต ครัวเรือนละ 1 คน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 898 คน ซึ่งเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้รายเดือนให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับสู่บ้านเกิด อีกด้วย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: