อุบลฯ มีมติงดออกเคหสถาน จาก 5 ทุ่ม ถึง ตี 4 ไม่มีเคอร์ฟิวใดๆทั้งสิ้น

อุบลฯ มีมติงดออกเคหสถาน จาก 5 ทุ่ม ถึง ตี 4 ไม่มีเคอร์ฟิวใดๆทั้งสิ้น
วันที่ 27 เมษายน 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 13/2564 ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตาม สถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีรวมทั้งการป้องกันแก้ไขปัญหา พิจารณาข้อสั่งการ และ มติเห็นชอบร่วมกันในหลายๆประเด็นที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก รวมทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนและการหามาตรการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาลดเสี่ยงผู้ป่วยโควิดรวมทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและบุคคลที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมครั้งนี้ใช้เวลานาน กว่า 4 ชั่วโมง
มติที่ประชุมเห็นชอบร่วมกัน ขอความร่วมมือประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี งดออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23:00 น ถึงเวลา 04:00 น ในวันรุ่งขึ้น ครอบคลุมพื้นที่ ทั้งจังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายนเป็นต้นไป โดยจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ตรอไป ไม่มีการประกาศเคอร์ฟิวใดๆทั้งสิ้น รวมทั้ง ไม่มีมาตรการปิดสถานที่ บางประเภทในพื้นที่อำเภอเมืองจำนวน 15 ประเภทและ ไม่ปิดร้านสะดวกซื้อและร้านค้าเบ็ดเตล็ด แต่อย่างได นอกจากนั้น มติที่ประชุมยังเห็นชอบในมาตรการคุมเข้มโควิด19 ของชุมชนหมู่ 5 บ้านแก่งเจริญ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร โดยผู้นำชุมชนได้มีการประชาคมร่วมกัน กำหนดล็อคดาวน์หมู่บ้าน เพื่อควบคุม มาตรการเข้มการแพร่ระบาด covid ปิดทางเข้าออกระหว่างหมู่บ้าน โดยผู้นำชุมชนควบคุมกันเอง นับเป็น มาตรการของชุมชน กำหนดขึ้น ที่ควรแก่การยกย่อง
สำหรับความก้าวหน้าการจัดสรรโควตาฉีดวัคซีนป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโควิช- รอบที่ 4 จำนวน 9,490 ราย 14,360 โดส นอกจากนั้นเน้นย้ำให้ประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะทางรถยนต์ส่วนตัว /รถไฟ/สถานีขนส่ง/ และสนามบินอุบล และเข้าในพื้นที่หมู่บ้านให้ใช้แอปฮักอุบล100% และแบบฟอร์ม เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยง การแพร่ระบาด ของผู้ป่วย covid นอกจากนั้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ยังได้จัดหน่วยเคลื่อนที่ ออกดูแลบรรเทาทุกข์ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มเปราะบางและคนชราในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย
สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มีผู้ป่วย covid เพิ่ม 11 รายสะสม 203 ราย รักษาหาย 74 รายและยังคงรักษาอยู่ 129 ราย สาเหตุผู้ป่วยส่วนใหญ่มาจากจังหวัดอื่น จากสถานบันเทิง และคนในครอบครัวตามลำดับ และ มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่ม cluster แพร่กระจายอยู่ในกลุ่มระดับครอบครัวเพิ่มขึ้นในท้องที่ 16 อำเภอ โดยเฉพาะในอำเภอ พิบูลมังสาหารและอำเภอตระการพืชผล อย่างไรก็ตามด้านความก้าวหน้า การจัดเตรียมเตียงของผู้ป่วยโรงพยาบาลเฉพาะกิจ ยังคงมีเพียงพอ สำหรับรองรับผู้ป่วยได้ในขณะนี้ 277 เตียง และ รพ.สนามอีกจำนวนมาก

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: