อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลช่วยขุดลอกคลองโคกช้าง ต.อรัญญิก เพื่อเตรียมพร้อมระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลช่วยขุดลอกคลองโคกช้าง ต.อรัญญิก เพื่อเตรียมพร้อมระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายสำรวย ศรีโห้มี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก นายชมภู จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ให้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการขุดลอกคลองตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ คลองสะอาด ปราศจากวัชพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ คลองโคกช้าง (บริเวณหนองตาเหงี่ยม) หมู่ที่ 5 ตำบลอรัญญิก เชื่อมต่อกับตำบลหัวรอ และตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ นายศุภกร แพฎิษฐ์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก หลังได้รับการร้องขอจากเทศบาลเมืองอรัญญิก เนื่องจากไม่มีเครื่องจักรกลหนักดำเนินการขุดลอกคลองดังกล่าวที่มีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร พื้นที่รวม 28.12 ไร่ ปัจจุบันมีผักตบชวาและวัชพืชขึ้นปกคลุมจำนวนมากจนไม่สามารถระบายน้ำได้ เบื้องต้นวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำรถแบคโฮคอยาวขุดลอกผักตบชวาที่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นภายในคลองออกทั้งหมด เพื่อช่วยเปิดทางน้ำให้ไหลได้สะดวกเพิ่มมากขึ้นป้องกันน้ำท่วมขังในช่วงน้ำไหลหลาก รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้แก่ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนนำผักตบชวาและวัชพืชมาใช้ประโยชน์ เช่น เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์ ทำปุ๋ยหมัก เครื่องจักรสาน หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ามกล่างความพึงพอใจของราษฎรในพื้นที่เป็นอย่างมาก.

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

%d bloggers like this: