กทม.เดินหน้าจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำคูคลองตามแผน – พร้อมส่งเสริมนำไปใช้ประโยชน์

กทม.เดินหน้าจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำคูคลองตามแผน – พร้อมส่งเสริมนำไปใช้ประโยชน์

        นายณรงค์ เรืองศรี ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กทม. กล่าวกรณี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งหาแนวทางสนับสนุนการแปรรูปผักตบชวา เพื่อนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดว่า ตามที่คณะกรรมการอำนวยการ บูรณาการเพื่อแก้ไขผักตบชวา นำข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่พบผักตบชวาและวัชพืชในลุ่มน้ำภาคกลางและภาคตะวันออกของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาวางแผนการจัดเก็บผักตบชวา เพื่อรองรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี 2564 พบปริมาณผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 150,070.91 ตารางเมตร ปริมาณผักตบชวา 7,503.54 ตัน ซึ่งกรุงเทพมหานครได้จัดเก็บผักตบชวาไปแล้ว 6,862.21 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 641.33 ตัน อยู่ระหว่างจัดเก็บ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค.64 โดยสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานการบำรุงรักษาคลอง การจัดเก็บขยะมูลฝอย ผักตบชวา และวัชพืชอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย แผนงานรักษาความสะอาดประจำ โดยจัดเก็บขยะวัชพืชเป็นประจำทุกวัน แผนงานรักษาความสะอาดคูคลองและแหล่งรับน้ำ ส่วนใหญ่เป็นคลองในเขตพื้นที่ชั้นนอกของกรุงเทพฯ และแผนงานเปิดทางน้ำไหลในคลองพื้นที่ชั้นนอกที่ยังมีสภาพคลองเป็นคันดิน มีวัชพืชขึ้นหนาแน่น เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรับรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ การสร้างรายได้จากขยะรีไซเคิลให้แก่ชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ชุมชนที่อยู่ริมคลองในการนำผักตบชวาไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การทำปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีแผนจิตอาสาพัฒนาคลอง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคลอง คู ลำราง ลำกระโดงในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จิตอาสาพระราชทาน ประกอบด้วย แผนฟื้นฟูคลอง เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน มิ.ย.61 - มี.ค.63 โดยมีคลอง คู ลำราง ลำกระโดงในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 1,980 คลอง ความยาว 2,743 กิโลเมตร และแผนรักษาสภาพคลองอย่างยั่งยืน รวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับเขต แต่งตั้งชมรมคนริมน้ำ และนายตรวจคลอง เพื่อตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยของคลอง คู ลำราง ลำกระโดง และสิ่งสาธารณูปโภคให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดแนวคลอง

        นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดเก็บผักตบชวาและขยะมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยาตามแผนที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 7 ถึงสุดเขตบางนา (วัดโยธินประดิษฐ์) ระยะทางรวม 34 กิโลเมตร และบริเวณปากคลองบางกอกน้อย - ปากคลองมหาสวัสดิ์ ระยะทางรวม 4.2 กิโลเมตร โดยจัดเจ้าหน้าที่ จำนวน 177 คน พร้อมยานพาหนะ ประกอบด้วย เรือเก็บขนมูลฝอยขนาดใหญ่ จำนวน 15 ลำ และเรือเก็บขนมูลฝอยขนาดเล็ก จำนวน 37 ลำ จัดเก็บผักตบชวาและขยะมูลฝอยเป็นประจำทุกวัน สำหรับปริมาณขยะมูลฝอยและผักตบชวาที่จัดเก็บได้ เฉลี่ย 9.72 ตัน/วัน โดยผักตบชวาที่จัดเก็บได้จะนำไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและบางส่วนนำไปผสมกับกิ่งไม้ใบไม้และกากตะกอนสิ่งปฏิกูล เพื่อหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ นอกจากนี้ ยังได้รณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาแม่น้ำเจ้าพระยา โดยขอความร่วมมือไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ คู คลอง และที่สาธารณะ ลดและคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามหลัก 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ 17 เขต ที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา จัดเก็บผักตบชวานำไปทำปุ๋ยหมักใช้ในชุมชน อีกทั้งบูรณาการความร่วมมือกับกรมเจ้าท่าประกาศเตือนห้ามเท ทิ้งขยะมูลฝอย น้ำมัน หรือเคมีภัณฑ์ สิ่งของ หรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ลงในแหล่งน้ำสาธารณะ หรือทะเลภายในน่านน้ำไทย เพื่อลดมลพิษทางน้ำ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำเจ้าพระยาให้ดียิ่งขึ้น

Leave a Reply

%d bloggers like this: