ราชบุรี ผวจ.ราชบุรี สั่งปิดโรงงานมาม่าบ้านโป่ง หลังพบติดเชื้อ 28 ราย

วันที่ 8 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยุทธพร พิรุณสาร นอภ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง พบพนักงานของ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) หรือโรงงานผลิตมาม่า ตั้งอยู่พื้นที่ หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง ติดเชื้อโควิด-19 รวม 28 คน โดยทาง อ.บ้านโป่ง ร่วมกับ รพ.บ้านโป่ง และสาธารณสุข อ.บ้านโป่ง ได้กำหนดมาตรการยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวแล้ว พร้อมเข้าดำเนินการสอบสวนโรค สั่งกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงไว้ในโรงงานจำนวน 300 คน และให้พนักงานในอาคารแผนกอื่น (กลุ่มเสี่ยงต่ำ) ต้องมารายงานตัวที่บริษัทฯ และรับคำสั่งกักตัวที่บ้าน 14 วัน (HQ) โดยให้ รพ.สต.แต่ละท้องที่ ร่วมกับชุดปฏิบัติการตำบล ติดตามอาการและให้คำแนะนำในการกักตัว ต่อมา นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี มีคำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 2287/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้กระจายออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว และพบผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูตส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และยังพบการแพร่ระบาดในโรงงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัตราชบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี จึงมีคำสั่งดังนี้ ปิด บริษัท ไทยเพรชิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 158 หมู่ 15 ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาปิดให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ประเมิน หากมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนต้องขยายระยะเวลาปิดให้เสนอมาที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดราชบุรี ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: