เมืองต้นแบบ “จะนะ” ก้าวหน้าไปอีก 1 ขั้น ราชกิจจา ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้กลุ่มทุนผู้ประกอบการ นักลงทุนเชื่อว่าหลังพ้นวิกฤตโควิด 19 การลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตขึ้น


รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานที่ตั้งอยู่ในท้องที่ จ.นราธิวาส ,ปัตตานี,ยะลา และ จ.สงขลา โดยเฉพาะในท้องที่ อ.จะนะ ,เทพา,นาทวี และ สะบ้าย้อย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตร 6 วรรค 1 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.โรงงาน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 และมาตรา 43 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.โรงงาน2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.โรงงาน ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ดังนี้
ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 15 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.โรงงาน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานซึ่งโรงงานตั้งอยู่ในท้องที่ จ.นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา และ จ.สงขลา เฉพาะในท้องที่ อ.จะนะ,เทพา,นาทวี และสะบ้าย้อย
1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงาน ค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต และค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับการยกเว้นการขยายโรงงาน หรือกรณีลดหรือเพิ่มขึ้นของเครื่องจักร แต่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงาน หรือเพิ่มเน้นที่อาคารโรงงานหรือการก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นแล้วแต่กรณี
2 ค่าธรรมเนียมรายปีที่เรียกเก็บตามกำหนดเวลาที่ต้องชำระ 3 เพื่อประโยชน์แก้การส่งเสริมกิจการให้เกิดขึ้นในเขตท้องที่ จ.นราธิวาส ,ปัตตานี,ยะลา และ จ.สงขลา เฉพาะ อ.จะนะ,เทพา,นาทวี และสะบ้าย้อย ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 ที่โรงงานตั้งอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรีแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมารตรา 11/1 ในเขตท้องที่ดังกล่าวด้วย
สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยที่สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียม ที่เรียกเก็บตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. โรงงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานในท้องที่ จ.นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา และ จ.สงขลา เฉพาะ อ.จะนะ,เทพา,นาทวี และ สะบ้าย้อย เป็นเวลา 5 ปี เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างอาชีพ และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมกิจการให้เกิดขึ้นในเขตท้องที่ดังกล่าว อันจะเป็นการส่งผลดีต่อภาวะเศรษฐกิจในท้องที่และโดยรวมของประเทศ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
ก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ครม. ก็ได้มีมติ ให้พื้นที่ เมืองต้นแบบ ใน จ.นราธิวาส,ยะลา ,ปัตตานี และ 3 ตำบลของ อ.จะนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ โครงการเมืองต้นแบบที่ 4 เป็นพื้นที่ ปลอดภาษี เพื่อเป็นการ ส่งเสริม และรองรับการเกิดขึ้นของ อุตสาหกรรม ในเมืองต้นแบบ ทั้ง 4 จังหวัด มาแล้ว
นายกิตติชัย วิบูลย์ผล ผู้ประกอบการรายหนึ่งในพื้นที่ ได้กล่าวถึงการประกาศให้ ท้องที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา เป็นเขตปลอดอาการโรงงานว่า แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการ ขับเคลื่อน การพัฒนาเขตเศรษฐกิจ ของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเอาจริงเอาจัง ซึ่งเป็นการส่งผลดีกับ เอกชน ผู้ที่ต้องการจะลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว เป็นการจูงใจเพื่อให้มีผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่ ประเทศผ่านพ้น”โควิด 19” ไปแล้ว การลงทุนใน 3 จังหวัด และ 5 อำเภอของ จ.สงขลา จะต้องมีผู้ลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการให้สิทธิกับผู้ลงทุนใน 5 อำเภอของ จ.สงขลา แทนที่จะให้สิทธิเฉพาะใน 3 ตำบลของ อ.จะนะ ที่เป็น เมืองต้นแบบที่ 4 จะเป็นผลดีต่อการเติมโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: