อบจ.เชียงราย ขอเชิญอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร จากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนจังหวัดเชียงราย ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

อบจ.เชียงราย ขอเชิญอุดหนุนสินค้าทางการเกษตร จากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนจังหวัดเชียงราย ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบให้การกระจายผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงรายสู่ผู้บริโภคโดยตรงเป็นไปด้วยความลำบาก จึงทำให้เกิดภาวะผลผลิตล้นตลาดอบจ.เชียงราย จึงเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร บริเวณด้านหน้าสำนักงาน อบจ.เชียงราย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 D – M – H – T – T – A ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการส่งเสริมการตลาดและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสถานที่จำหน่ายผลผลิต อีกทั้งยังเปิดช่องทางการจำหน่ายออนไลน์เพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตรของชาวเชียงรายส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วประเทศด้วยในอนาคตสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน Page Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โทร 0 5317 5323

Leave a Reply

%d bloggers like this: