บิ๊กหมอก มอบหน้ากากอนามัยแมส+เจลแอลกอฮอล์ให้กับประธานสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

บิ๊กหมอก
นายศรพงศ์ศักดิ์ สุวรรณปรุง
ประธานคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ม.ล.สุนทรชัย ชยางกูร)ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรบางบ่อจำกัด มอบหน้ากากอนามัยแมส+เจลแอลกอฮอล์ให้กับประธานสมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์พร้อมเข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายนในวาระที่ประธานแจ้งให้ทราบ1.1 เรื่องแจ้งผลการตรวจสอบบัญชีระหว่างปี1.2เรื่องแนวทางการดำเนินโครงการปรับโครงสร้างหนี้ของเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานครั้งที่แล้ว วาระที่ 3 เรื่องติดตามรายงานครั้งที่แล้ว 3.1 เรื่องสินค้าขาดบัญชี 3.2 เรื่องโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน 3.3 เรื่องสมาชิกกู้เงินเกินวงเงินกู้สูงสุด 1 ล้านบาทจำนวน 1 ราย วาระที่ 4 เรื่องเจ้าหน้าที่ ธกส.แจ้งให้ทราบวาระที่ 5 เรื่องผู้ตรวจสอบกิจการวาระที่ 6 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมแจ้งให้ทราบ วาระที่ 7 เรื่องผู้ตรวจสอบบัญชีแจ้งให้ทราบ วาระที่ 8 เรื่องเพื่อทราบ 8.1เรื่องรายงานเงินฝากและเงินลงทุนระยะสั้นและรายงานการชำระเงินกู้สวัสดิการพนักงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564 8.2 เรื่องรายงานลูกหนี้การค้าวิเคราะห์อายุหนี้นับจากวันถึงกำหนดชำระ 8.3 เรื่องรายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนและรายงานแผนดำเนินงานประมาณการรายรับรายจ่ายประจำเดือนพฤษภาคม 8.4 เรื่องรายงานลูกหนี้เงินกู้ค้างนานเวาระที่ 9 เรื่องเพื่อพิจารณา9.1 เรื่องพิจารณาเงินกู้ระยะสั้น 9.2 พิจารณาเงินกู้ระยะสั้นแปลงหนี้ จำนวน 4ราย 9.3 เรื่องพิจารณาเงินกู้โครงการปัจจัยการผลิตจำนวน2 ราย 9.4 เรื่องพิจารณาเงินกู้โครงการแปลงใหญ่จำนวน3ราย 9.5 เรื่องพิจารณายื่นบังคับคดี 9.6เรื่องพิจารณาสมาชิกแจ้งผลกระทบภัยธรรมชาติ 9.7 การซื้อที่ดินของสมาชิก 9.8 พิจารณาแต่งตั้งทนายความประจำงานสหกรณ์ 9.9 เรื่องแจ้งให้ทราบค่าใช้จ่ายทนายความ 9.10 เรื่องพิจารณาขยายเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือโควิดและเงินผู้สูงอายุ 9.11 เรื่องพิจารณาการเขียนแบบหลังคาเพื่อปลูกสร้างหลังตึกสำนักงานสหกรณ์ 9.12 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับสินค้าและครุภัณฑ์ของสหกรณ์ปี 2564 9.13เรื่องพิจารณาซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อพนักงาน 9.14เรื่องพิจารณาเจ้าหน้าที่สหกรณ์ขอลาออก 9.15เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์พศ .2563 วาระที่ 10 ที่ปรึกษาสหกรณ์แจ้งให้ทราบเรื่องสินค้าที่ขาดบัญชีของสหกรณ์ได้ดำเนินการออกหมายเรียกที่ 1 และหมายเลขที่ 2 กับนางสาวบงกช แววมยุรี ที่เป็นผู้ต้องหาในคดีความผิดลักทรัพย์นายจ้างสหกรณ์การเกษตรบางบ่อโดยนายชาญ แสวงทรัพย์ ผู้รับมอบอำนาจโดยผู้ต้องหาได้มารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกที่ 2 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ณ.โรงพัก สภ .บางบ่อและให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีส่งฟ้องไปยังอัยการต่อไป วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆเรื่องกำหนดวันประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564ณ.ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด

Leave a Reply

%d bloggers like this: